| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/83/11 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/83/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania oraz transportowania zwierząt, w tym:

a) atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością zwierzęcia,

- zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się klatek w czasie transportu,

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływem czynników atmosferycznych,

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

- oznaczenie wskazujące na przedsiębiorcę /m.in. nazwa, adres/;

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną;

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) zagwarantować stałe świadczenie usług i transport zwierząt zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi;

5) pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi i transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) kserokopia posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3) posiadać pozwolenia na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

4) spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ) oraz udokumentować posiadanie:

a) ujęcia wody lub podłączenie do sieci wodociągowej,

b) zbiornika bezodpływowego lub podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej,

c) urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych;

5) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami określonymi w § 1 ust. 2.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) posiadać pozwolenia na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. );

4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

8) prowadzić utylizację zwłok zwierzęcych jedynie w miejscach i instalacjach do tego przeznaczonych;

9) prowadzić ewidencję zutylizowanych zwłok zwierzęcych.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami określonymi w § 1 ust. 2.

3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczonych do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto pojazdy winny być oznakowane w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »