| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/12 Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149 poz. 887; nr 288 poz. 1690) Rada Powiatu w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki, sposób i tryb umarzania w całości lub w części wraz z odsetkami należności od rodziców, osób dysponujących dochodem dziecka oraz osób osiągających pełnoletność w czasie przebywania w pieczy zastępczej z tytułu ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty tych należności oraz odstępowania od ustalania opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście

§ 3. Uchwała nr IV/37/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. pozostaje w mocy w stosunku do osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w rodzinie zastepczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego jeżeli osoba otrzymująca świadczenia, dodatki, wynagrodzenia złoży wniosek na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2011 r. nr 149 poz. 887; nr 288 poz. 1690), zaś w stosunku do pozostałych osób traci moc.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie


mgr Marek Ksyta


Załącznik do Uchwały Nr XIII/101/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Szczegółowe warunki, sposób i tryb umarzania w całości lub w części wraz z odsetkami należności od rodziców, osób dysponujących dochodem dziecka oraz osób osiągających pełnoletność w czasie przebywania w pieczy zastępczej z tytułu ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty tych należności oraz odstępowania od ustalania opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Umorzenie w całości lub w części wraz z odsetkami należności z tytułu ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1) Należności z tytułu ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej mogą być umarzane przez Starostę lub osobę przez niego upoważnioną w całości wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:

a) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne

b) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji;

c) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do uiszczenia należności jest niższy lub równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę netto;

d) osoba zobowiązana do uiszczenia należności ponosi opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej lub pobytu innej osoby w domu pomocy społecznej;

e) osoba zobowiązana do uiszczenia należności została ubezwłasnowolniona całkowicie bądź częściowo

f) osoba zobowiązana do uiszczenia należności przebywa w areszcie tymczasowym bądź zakładzie karnym

g) osoba zobowiązana do uiszczenia należności przebywa w domu pomocy społecznej;

h) po ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej osoba zobowiązana do jej uiszczenia spełni warunki do odstąpienia od ustalania opłaty;

2) Umorzenie następuje z urzędu bądź na wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia należności. Wniosek winien być złożony na piśmie i powinien określać należność, która ma być umorzona, okoliczności uzasadniające umorzenie należności oraz zawierać dowody potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca.

3) Należności mogą być umarzane w części wraz z odsetkami na wniosek osoby zobowiązanej do ich uiszczenia, w sytuacji gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do uiszczenia należności przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę netto, jednakże osoba zobowiązana nie może ponosić opłaty miesięcznej w całości bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i swojej rodziny. Wniosek winien być złożony na piśmie i powinien określać część należności, o umorzenie której wnosi wnioskodawca, okoliczności uzasadniające umorzenie części należności oraz zawierać dowody potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca.

Odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty należności z tytułu ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1) Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Starosta lub osoba przez niego upoważniona może odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć należność na raty.

2) Wniosek winien być złożony na piśmie i powinien określać o jaką ulgę ubiega się wnioskodawca, okoliczności uzasadniające odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie należności na raty oraz zawierać dowody potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca.

3) Odroczenie terminu płatności należności nie może przekraczać 6 miesięcy.

4) W okresie odroczenia terminu płatności, od dnia złożenia wniosku, nie są naliczane odsetki. W przypadku rozłożenia należności na raty odsetki nie są naliczane od dnia złożenia wniosku do dnia zapłaty poszczególnych rat.

Odstąpienie od ustalania opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1) Starosta lub osoba przez niego upoważniona może z urzędu odstąpić od ustalania opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego/czynności wyjaśniających. Informacja o odstąpieniu od wymierzenia opłaty zamieszczana jest w aktach.

2) Odstąpienie od ustalania opłaty może nastąpić w przypadkach, gdy:

a) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uiszcza na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczenia alimentacyjne dobrowolnie lub na podstawie orzeczenia sądu;

b) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przebywa poza granicami kraju lub nieznane jest miejsce jej pobytu w kraju;

c) w stosunku do osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zachodzą co najmniej dwie z wymienionych niżej okoliczności:

- ubóstwo;

- bezdomność

- długotrwała lub ciężka choroba;

- długotrwałe bezrobocie;

- niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »