| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/131/11 Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie oraz nadania jej statutu z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 117, poz. 679, poz. 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 r. na bazie istniejącego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie, zwany dalej Domem Kultury.

§ 2. Siedziba Domu Kultury mieści się w Działoszynie, a terenem działania jest obszar Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Do zadań Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Szczegółowe zadania Domu Kultury określa statut.

§ 4. Mienie będące we władaniu przekształcanej jednostki stanowi majątek nowotworzonej instytucji kultury.

§ 5. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w przekształcanej jednostce stają się pracownikami instytucji kultury o której mowa §1.

§ 6. Nadaje się Domowi Kultury Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr X/89/91 Rady Gminy w Działoszynie z dnia 31 lipca 1991 roku w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/265/94 Rady Miasta i Gminy w Działoszynie z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Domu Kultury w Działoszynie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązywania od 15 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie


Stanisław Ranoszek


Załącznik do Uchwały Nr XXV/131/11
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

STATUT Miejsko-Gminnego Dom Kultury w Działoszynie

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Instytucja Kultury - Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie, zwana dalej Domem Kultury, została utworzona na mocy uchwały nr XXV/131/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 grudnia 2011 r.

§ 2. Prawną podstawą Funkcjonowania Domu Kultury jest:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. - tekst z późniejszymi zmianami).

2. Niniejszy statut.

§ 3. Instytucja Kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem.

§ 4. Siedzibą Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie jest miasto Działoszyn, ulica Narutowicza 26 A i obejmuje swoim zakresem działania obszar Miasta i Gminy Działoszyn, może także prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju.

§ 5. Organizatorem samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie jest Miasto i Gmina Działoszyn.

§ 6. Nadzór nad działalnością Domu Kultury w Mieście i Gminie Działoszyn sprawuje bezpośrednio Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 7. Rada Miejska sprawuje kontrolę nad działalnością Domu Kultury poprzez Komisję Rewizyjną.

Dział II.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 8. Miejsko-Gminny Dom Kultury realizuje zadania w zakresie wychowywania, edukacji i upowszechniania kultury.

§ 9. Do podstawowych zadań instytucji kultury należy w szczególności:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

6. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich, spotkań z interesującymi ludźmi.

7. Prowadzenie zespołów i ognisk artystycznych.

8. Współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami.

9. Współpraca z mediami.

10. Współpraca ze szkołami z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.

11. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury.

Dział III.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. Dom Kultury samodzielnie opracowuje plan swojej działalności, który jest zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 11. Organami Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie są:

- Dyrektor,

- Społeczna Rada Programowa.

§ 12. Społeczna Rada Programowa:

1. Społeczna Rada Programowa opiniuje program działania Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. Społeczna Rada Programowa może wyrazić opinię w innych sprawach związanych z działalnością Domu Kultury, o ile z takim wnioskiem zwróci się Dyrektor tej jednostki.

2. Społeczna Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym.

3. Społeczna Rada Programowa działa w interesie użytkowników i pracowników Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie.

4. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą: przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Działoszynie, przedstawiciele organizatora instytucji kultury, pracowników i użytkowników oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń trwale związanych z działalnością Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie.

5. Społeczną Radę Programową powołuje dyrektor; której skład osobowy zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. Pracą Społecznej Rady Programowej kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Społecznej Rady Programowej.

§ 13. Dyrektor:

1. Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie powołuje w drodze konkursu i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. - tekst z późniejszymi zmianami).

2. Dyrektor Domu Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14. 1. W Domu Kultury mogą być zatrudnieni pracownicy kultury, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni instruktorzy oraz inni specjaliści związani z działalnością kultury.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu Kultury wykonuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie.

§ 15. Organizację wewnętrzną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 16. Zasady wynagradzania pracowników Domu Kultury określone są w odrębnych przepisach prawa dotyczących instytucji kultury.

Dział IV.
DZIAŁALOŚĆ FINANSOWA

§ 17. 1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Działoszynie.

§ 18. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

§ 19. Instytucja Kultury pozyskuje środki finansowe z:

1. Dotacji z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn.

2. Działalności bieżącej.

3. Najmu i dzierżawy składników majątkowych.

4. Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

5. Środków z innych źródeł.

§ 20. Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury ustala Rada Miejska w Działoszynie.

Dział V.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA

§ 21. 1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie może realizować na zasadach określonych odrębnymi przepisami dodatkowe zadania, a w szczególności:

a) organizować imprezy o charakterze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym i promocyjnym, które uwzględniają specyfikę regionu i wzbogacają turystyczną ofertę Miasta i Gminy Działoszyn,

b) prowadzić naukę języków obcych oraz odpłatne kursy i szkolenia,

c) prowadzić impresariat artystyczny,

d) prowadzić i udostępniać dokumentacje historyczną,

e) prowadzić działalność wydawniczą i handlową w zakresie rozpowszechniania regionalnych pamiątek, folderów, śpiewników itp.,

f) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, wideo, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

g) produkować i rozpowszechniać płyty CD oraz płyty DVD z rejestracją faktów kulturowych i dorobku miejscowego środowiska twórczego,

h) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego, turystycznego i innego,

i) prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego i innych,

j) świadczyć usługi w zakresie realizacji imprez zleconych: okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych, świątecznych, festynów,

k) prowadzić działalność w zakresie projekcji filmów - Kino "Warta",

l) świadczyć usługi gastronomiczne,

m) świadczyć usługi z wykorzystaniem techniki komputerowej (internet),

n) prowadzić wynajem lokali i pomieszczeń,

o) prowadzić inną działalność produkcyjną, handlową i usługową (kiermasze, aukcje, prezentacje), z której pozyskane środki materiałowe i finansowe służą wsparciu działalności podstawowej Domu Kultury.

2. Szczególną formą działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie jest współuczestniczenie - z własnej inicjatywy lub w przypadkach zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Działoszynie - w przeprowadzaniu imprez odbywających się na terenie Gminy Działoszyn, organizowanych przez inne osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Współuczestnictwo to może polegać np.: na udostępnianiu zaplecza technicznego, pomocy pracowników Domu Kultury w pracach przygotowawczych itd.

3. Zadania określone w ust. 1 Dom Kultury może realizować na podstawie swojego statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych.

Dział VI.
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§ 22. 1. Statut Miejsko-Gminnemu Domowi Kultury w Działoszynie nadaje Rada Miejska w Działoszynie.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »