| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Godzianów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godzianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Nr 40,poz.230, Nr 106, poz 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011r. Nr 5, poz 13, Nr 106, poz.622) Rada Gminy Godzianów uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni spełniać następujące warunki:

1) posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu w postaci pojazdów i urządzeń, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów lub mieć podpisaną stosowną umowę z właścicielem takich urządzeń;

3) wykazać, że posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska, tj. jest miejsce do postoju i serwisowania pojazdów zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, miejsce do magazynowania urządzeń do zbierania odpadów, miejsce do mycia ww. urządzeń, pojazdów i sprzętu technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności, są urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego;

4) posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji umów z właścicielami nieruchomości i przekazywać je Wójtowi Gminy Godzianów zgodnie z przepisami ustawy;

5) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych stałych, udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

6) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

§ 2. Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych nie mogą przekraczać stawek opłat ustalonych przez Radę Gminy Godzianów w drodze uchwały.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych powinien posiadać wyposażenie techniczne, aby móc zapewnić:

1) organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:

a) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie pisemnych umów, w których zostaną uzgodnione opłaty za świadczone usługi i terminy ich wykonania,

b) prowadzenie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów z remontów,

c) prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych na zgłoszenie usługobiorcy,

d) prowadzenie dokumentacji działalności objętej zezwoleniem;

2) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców;

3) dostarczenie właścicielom nieruchomości urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym pojemników i worków foliowych odpowiednio oznakowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów.

§ 4. 1. Pojazdy, których przedsiębiorca będzie używał do wywozu odpadów powinny być odpowiednio oznakowane przez posiadanie w widocznym miejscu logo firmy lub napisu identyfikującego przedsiębiorcę, utrzymane w czystości a po zakończeniu pracy dezynfekowane.

2. Pojazdy przewożące odpady powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed zanieczyszczeniem środowiska. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów powinny być natychmiast usunięte.

3. Stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych musi zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

1) transport nieczystości ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne i sanitarno-porządkowe określone w odrębnych przepisach, w tym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

2) prowadzenie odbioru nieczystości ciekłych od usługobiorców musi zostać potwierdzone pisemną umową, w której zostaną określone opłaty za świadczenie usług i terminy ich wykonania.

§ 6. 1. Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie zobowiązany jest do dotrzymania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiednio ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest, uwzględniając zapisy wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami, do odzysku odpadów komunalnych przez poddanie ich recyklingowi lub przekazanie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych, w miejscach wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych przez siebie usług, także w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu.

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Godzianów informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »