| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Konopnica

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Konopnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez oddziały przedszkolne prowadzone przez gminę Konopnica w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami ) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za świadczenia oddziałów przedszkolnych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń w wysokości 2,05 zł.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.

§ 4. Opłaty wnosi się z góry do 15 - go dnia każdego miesiąca.

§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym opłata, o której mowa w § 2, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 6. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez oddziały przedszkolne określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami ( opiekunami ) dziecka, której wzór stanowi załącznik do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopnica.

§ 8. Traci moc uchwała Nr X/50/11 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Konopnica.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Konopnica


Grzegorz Turalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XI/61/11
Rady Gminy Konopnica
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wzór umowy cywilno prawnej w sprawie korzystania z usług oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w …………………………. od ………………………. …..

UMOWA NR......../........

w sprawie korzystania z usług oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

w ………………………….

zawarta w dniu ............. r. pomiędzy: Szkołą Podstawową w ………………. reprezentowaną przez dyrektora …………………………….., zwaną dalej szkołą a Panią/Panem .............................................. zamieszkałym w................................................., ul. ............................................................ legitymującym się dowodem osobistym seria ..................... Nr ..........................., zwanym dalej " rodzicem/opiekunem prawnym".

§ 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez szkołę usług opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w …………………… na rzecz dziecka..................................................., ur. ..........................., zwanego dalej " dzieckiem" oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Uchwałą Nr XI/61/11 Rady Gminy Konopnica z dnia 28.11.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Konopnica.

§ 2. Umowa zawarta zostaje na rok szkolny …………… tj. od …………….. r. do ……………. r.

§ 3. 1. Szkoła umożliwia odpłatne korzystanie z następujących usług opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych świadczonych w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, obejmujących:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami,w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnie wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności;

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną;

3) autorskie programy własne oraz innowacje pedagogiczne, między innymi adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne;

4) organizowanie uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego;

5) gimnastyka korekcyjna.

2. Szkoła umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem ponoszenia przez nich kosztów tych zajęć. Za organizację zajęć dodatkowych odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej w …………………….. .

3. Szkoła umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

§ 4. W dniu podpisania umowy odpłatność za korzystanie z usług w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 2,05 zł za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w ……………………. .

§ 5. 1. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z usług oddziału codziennie w godz. od...........................do ..................... .

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.

3. Miesięczna wysokość opłaty stałej stanowi iloczyn:

1) stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Gminy Konopnica;

2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym;

3) liczby dni pracy w danym miesiącu, skorygowany i pomniejszony o liczbę godzin nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

§ 6. 1. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.

2. Opłaty o których mowa w § 5 niniejszej umowy, płatne są z góry do 15-go dnia każdego miesiąca w …………………………………………... .

§ 7. 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Dyrektor Szkoły ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie Szkoły.

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

4. Umowa wygasa, bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, na skutek: nie uiszczania przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. Wygaśnięcie następuje ostatniego dnia drugiego miesiąca, za który nie uiszczono opłaty.

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Konopnica.

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…….................................... ...................................................

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego podpis dyrektora SP w …………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »