| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/160/11 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane sa kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć wszelkie nieruchomości zabudowanei gruntowe oraz wszystkie lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, stanowiące własność Gminy Moszczenica;

3) przetargu - należy przez to rozumieć przetarg na dzierżawę lub najem nieruchomości, który jest ustny i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

§ 2. Niniejsza uchwała określa zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 3. Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy lub najmu następuje w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica, do którego załącza się wykaz nieruchomości,o którym mowa w art. 35 ust.1 ustawy.

§ 4. W przypadku, gdy z ofertą dzierżawy lub najmu tej samej nieruchomości wystąpią co najmniej dwie osoby fizyczne bądź prawne lub osoba fizyczna i prawna, Wójt Gminy Moszczenica, może podjąć decyzję o wyłonieniu dzierżawcy lub najemcy w trybie przetargowym.

§ 5. 1. Czynności przetargowe przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Moszczenica.

2. Do przeprowadzania przetargu na dzierżawę i najem nieruchomości stosuje się odpowiednio zasady i procedury wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

§ 6. 1. W przypadku, gdy po umowie najmu lub dzierżawy nieruchomości zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy na czas określony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wyraża się zgodę na zawieranie takich umów przez Wójta Gminy Moszczenica, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Najemca (Dzierżawca) złoży pisemny wniosek o zawarcie kolejnej umowy na dotychczas wynajmowaną (wydzierżawianą) nieruchomość na jeden miesiąc przed jej wygaśnięciem;

2) zachowany zostanie cel wynajmowanej (wydzierżawianej) nieruchomości określonyw postanowieniu poprzedniej umowy;

3) nieruchomości, których wniosek dotyczy nie są przeznaczane do zbycia lub innego zagospodarowania przez gminę;

4) Najemca (Dzierżawca) nie zalega w zapłacie czynszu oraz innych opłat określonychw postanowieniach poprzedniej umowy.

2. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli na 1 miesiąc przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy.

3. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 2, przestaje obowiązywać w przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

§ 7. Jeżeli dzierżawca lub najemca utracił tytuł prawny do nieruchomości w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a korzysta z nieruchomości bez zgody wydzierżawiającego (wynajmującego), bądź bezumownie ją użytkuje, zobowiązany jest wnosić odszkodowanie odpowiadające pięciokrotności wysokości czynszu, jaki Gmina Moszczenica mogłaby otrzymać z tytułu wydzierżawienia lub najmu nieruchomościw podobnym okresie za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania nieruchomości

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Roman Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »