| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 30 stycznia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomska

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Radomsku uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomska, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.",

b) dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

"3. Przewodniczący komisji stałych są zobowiązani do składania sprawozdań z pracy komisji raz w roku, do końca marca roku następnego.

4. Przewodniczący komisji doraźnych zobowiązani są do złożenia sprawozdania z pracy komisji w terminie miesiąca od ostatniego posiedzenia komisji.";

2) w § 16 ust.1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działającą w zakresie infrastruktury, inwestycji, modernizacji, remontów bieżących, finansowania, cmentarnictwa, drogownictwa oraz zagospodarowania pasów drogowych, komunikacji miejskiej, gospodarki mieszkaniowej w tym budownictwa, gospodarki wodnej, ciepłownictwa, gospodarki ściekami komunalnymi oraz wodami burzowymi, oświetlenia Miasta, oczyszczania Miasta oraz jego stanu sanitarnego, nadzoru nad organizacją bazarów, targowiska, ochrony środowiska;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, zadaniem której jest działanie w zakresie spraw oświaty, wychowania, kultury, twórczości artystycznej, kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, promocji Miasta, nazewnictwa ulic, rond, placów i skwerów, a także opiniowanie kandydatur do przyznania Medalu Miasta Radomska;",

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego, działającą w zakresie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, planowania strategicznego oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami.";

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. W przypadku zrzeczenia się funkcji, odwołania bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.";

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

" § 22. Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący wskazany przez przewodniczącego albo starszy wiekiem.";

5) w § 27:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sesje zwołuje przewodniczący Rady lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.",

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Prezydent składa sprawozdanie ze swojej pracy na każdej sesji zwołanej w trybie zwyczajnym.";

6) w § 34 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej quorum, przewodniczący zarządza przerwę, a jeżeli mimo to nie można uzyskać quorum:

1) przerywa sesję i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, która powinna odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od jej przerwania, albo

2) nie przerywa obrad, jeżeli zrealizowane zostały wszystkie punkty porządku obrad wymagające podjęcia uchwał.";

7) § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. "Po otwarciu sesji przewodniczący Rady stwierdza prawomocność obrad na podstawie liczby radnych obecnych na sali obrad.";

8) w § 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenie Prezydentowi - na ręce przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.";

9) w § 41ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, Prezydent udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 10 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.";

10) w § 43 dodaje się ustępy: 1a, 1b, 1c w brzmieniu:

"1a. Wystąpienia radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty, chyba że Rada określi dla konkretnej sprawy inny czas wystąpienia.

1b. Radny może zabrać 2 razy głos w tej samej sprawie. Wystąpienie radnego po raz drugi w tej samej sprawie może nastąpić po wyczerpaniu listy mówców i nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

1c. Prowadzący obrady może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć czas wystąpienia.";

11) w § 55 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Porządek obrad wraz z projektami uchwał zamieszczony jest w BIP niezwłocznie po ich przekazaniu przez przewodniczącego Rady.";

12) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg zaopiniowania uchwały Rady, podjęcia jej w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej bądź innymi organami - do zaopiniowania, uzgodnienia czy porozumienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.";

13) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z liczbą radnych obecnych na sesji względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.";

14) w § 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wnioski inne niż natury formalnej zgłaszane pod głosowanie powinny być przedstawione Przewodniczącemu w formie pisemnej.";

15) w § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.";

16) w § 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia na wniosek przewodniczącego Rady lub przewodniczących komisji.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Organizatorem wspólnych posiedzeń komisji jest przewodniczący Rady, który wskazuje przewodniczącego wspólnie obradujących komisji.";

17) § 72 otrzymuje brzmienie:

"§ 72. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybierany przez Radę spośród radnych, członków komisji. Przepis stosuje się odpowiednio do komisji doraźnej.";

18) § 74 skreśla się;

19) w § 77 skreśla się ust. 1 i 2;

20) w § 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada ze swego grona na pierwszym posiedzeniu jednak nie później niż przewodniczących innych Komisji Rady.";

21) w § 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie zmiany składu klubu, jego nazwy lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.";

22) § 117 otrzymuje brzmienie:

"§ 117. 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do:

1) uzyskiwania informacji;

2) wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji;

3) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym:

a) protokołów z sesji Rady,

b) protokołów z posiedzeń komisji,

c) uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta Miasta;

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem.

4. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Prezydenta Miasta udostępnia się w trybie i na zasadach określonych w § 118.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, obywatel może przeglądać oraz sporządzać z nich notatki, odpisy, wyciągi i kopie.

6. Realizacja uprawnień określonych w ust. 5 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie w pomieszczeniu wskazanym przez uprawnionego pracownika Urzędu i w jego obecności.

7. Obywatel może żądać wykonania kopii wskazanego przez niego dokumentu, a także uwierzytelnienia tej kopii oraz sporządzonych przez siebie odpisów i wyciągów.";

23) § 118 otrzymuje brzmienie:

"§ 118. 1. Dostęp do dokumentów lub udzielenie informacji dotyczących wykonywania przez Miasto zadań publicznych odbywa się w komórce organizacyjnej, z której działalnością związany jest dany dokument, w obecności pracownika tej komórki.

2. Dostęp do dokumentów lub informacji obejmuje prawo obywatela do:

a) uzyskiwania informacji ustnych, na piśmie lub na nośniku elektronicznym,

b)wglądu do dokumentów,

c) sporządzania odpisów, kopii lub notatek.

3. Dokumenty są udostępniane, a informacje udzielane na wniosek zainteresowanego, złożony we właściwej komórce organizacyjnej. Wniosek winien zawierać informacje dotyczące osoby składającej (imię i nazwisko, adres) należycie (jasno i jednoznacznie) sprecyzowane żądanie, podpis i datę. Wniosek taki winien być zarejestrowany w prowadzonym do tego celu rejestrze.

4. Wniosek winien być załatwiony w terminie 14 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu powiadamia się wnioskodawcę o przyczynie przedłużenia terminu załatwienia wniosku oraz o nowym terminie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »