| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/71/11 Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kocierzew Południowy lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 59 ust. 1; 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092 i Nr 234, poz. 1386) Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kocierzew Południowy lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ uprawniony do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Kocierzew Południowy oraz jej jednostki podległe;

4) przedsiębiorcy - rozumie się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;

5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kocierzew Południowy lub jej jednostkom podległym.

§ 3. 1. W przypadkach, w których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, a także w przypadku określonym w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich informacji określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust.1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust. 1.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;

2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem, a organem wymienionym w § 8 uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ wymieniony w § 8 uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust.1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielania ulgi, organ wymieniony w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. W przypadku odroczenia terminu spłaty całości lub części należności pieniężnej albo rozłożenia na raty płatności całości lub części tej należności, od należności pieniężnej w stosunku do której zastosowano tą ulgę nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia przez dłużnika wniosku w sprawie udzielenia ulgi do dnia wpływu ustalonych terminów zapłaty należności.

2. Umorzenie części należności pieniężnej może nastąpić po uregulowaniu pozostałej do spłaty kwoty tej należności.

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę oraz należności ubocznych, w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

4. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8. Do udzielania ulg uprawniony jest Wójt Gminy Kocierzew Południowy bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnej.

§ 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody na podstawie których organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Wójt Gminy Kocierzew Południowy w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przedstawia Radzie Gminy Kocierzew Południowy informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Liliana Marzec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »