| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Dz.U. Nr 21 poz. 113) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem , użytkowanie oraz użyczenie

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o :

1)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

2)Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej,

3)SPZOZ - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

4)Dyrektorze - należy przez to romumieć Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,

5)aktywach trwałych - należy przez to rozumieć aktywa trwałe w romunieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

6)nieruchomości - należy przez to rozumieć grunty, budynki oraz lokale będące odrębną własnością a także ich części, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

7)mieniu ruchomym - należy przez to rozumieć wyroby medyczne, maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie oraz inne przedmioty stanowiące aktywa trwałe w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 5.

8)przedmiocie postępowania - należy przez to rozumieć aktywa trwałe .

§ 3. 1. Zbycie aktywów trwałych , oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadch określonych niniejszą uchwałą.

2. Czynności określone w ust. 1 nie mogą ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych SPZOZ oraz wpływać negatywnie na dostępność i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych , a także dotyczyć działalności opisanej w art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

§ 4. 1. Zbywanie nieruchomości wymaga zgody Rady.

2. Zbywanie mienia ruchomego , będacego własnością SPZOZ wymaga zgody Zarządu.

§ 5. Oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie :

1)nieruchomości :

a) do lat trzech - wymaga zgody Zarzadu

b) powyżej lat trzech - wymaga zgody Rady

2)mienia ruchomego - wymaga zgody Zarządu Powiatu

§ 6. Czynności, o których mowa w § 5 następują w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 10.

§ 7. Przy zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, oddawaniu w użytkowanie lub użyczenie nieruchomości SPZOZ stosuje odpowiednio zasady wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 8. 1. O wyrażenie zgody, o której mowa w § 4 i 5 wnioskuje Dyrektor.

2. Wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać:

1)określenie przedmiotu postępowania;

2)przeznaczenie przedmiotu postępowania;

3)dotychczasowy sposób korzystania z przedmiotu postępowania;

4)przyczynę zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia oddania w użytkowanie lub użczyczenie;

5)rachunek ekonomiczny zawierajacy:

a) koszty ponoszone przez SPZOZ związane z korzystaniem z przedmiotu postępowania;

b) stawkę wywoławczą czynszu;

c) przewidywany efekt ekonomiczny;

6)projekt umowy;

7)podstawowe dane o kontrahencie - w przypadku postępowaniu bezprzetargowego.

3. Dyrektor zobowiązany jest uzyskać wymaganą zgodę przed wszczęciem procedury przetargowej lub przed zwarciem umowy w przypadku postępowania bezprzetargowego.

§ 9. 1. Umowę, o której mowa w § 8 pkt 6 należy sporządzić w formie pisemnej.

2. W umowie należy w szczególności :

1)określic wysokość ( stawkę), termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;

2)określić czas, na który została zawarta ( czas oznaczony albo nieoznaczony );

3)ustalić okres wypowiedzenia;

4)określić warunki, okoliczności rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

§ 10. Postępowania przetargowego nie stosuje się w przypadku przejęcia udzielania całości lub części świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SPZOZ, finansowanych ze środków publicznych, wraz z niezbędnymi do ich realizacji pracownikami, przez inny podmiot leczniczy, pod warunkiem, że świadczenia te nadal będą finansowane ze środków publicznych.

§ 11. 1. Dyrektor przedkłada corocznie, w terminie do dnia 30 marca, Zarządowi Powiatu sprawozdanie obejmujace wykaz zawartych umów w przedmiocie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenię.

2. Sprawozdanie winno zawierać wskazanie daty zawarcia umowy, okresu, na jaki została zawarta,określenie najemcy/dzierżawcy wraz z trybem jego wyłonienia, przedmiot umowy, roczne przychody SPZOZ z tego tytułu.

§ 12. Tracą moc :

1)Uchwała NR XXI/107/2000 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 4 października 2000 roku w sprawie okreslenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzetu medycznego oraz okreslenia jego przeznaczenia i standardu.

2)Uchwała Nr XXIII/121/2000 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawiania majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi i Dyrektorowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego


Maria Charążka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »