| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/12 Rady Gminy Dalików

z dnia 20 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr 76/11 Rady Gminy Dalików z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie gminy Dalików, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 90 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206) oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Dalików uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 76/11 Rady Gminy Dalików z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie gminy Dalików, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Z budżetu Gminy Dalików zwanej dalej "Gminą", udzielane są dotacje niepublicznym przedszkolom, zwanym dalej "podmiotami dotowanymi" w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych przez gminę w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dalików."

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji podmiotom dotowanym w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Weryfikacji dokonuje się w oparciu o wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę lub w oparciu o wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego na podstawie informacji przedłożonej przez najbliższą gminę sporządzonej w oparciu o sprawozdanie tej gminy z wykonania planu wydatków budżetowych.

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1 i 2, zostanie ustalone, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była niższa niż wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę lub najbliższą Gminę wynikająca z rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy lub najbliższej Gminy za rok udzielenia dotacji, wyrównanie brakującej kwoty dotacji następuje w terminie 30 dni od daty weryfikacji.

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1 i 2, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była wyższa niż wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę lub najbliższą Gminę wynikająca z rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy lub najbliższej Gminy za rok udzielenia dotacji, osoba prowadząca podmiot dotowany dokonuje zwrotu nadwyżki kwoty otrzymanej dotacji, jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości."

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

"Dotacja, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dalików


Małgorzata Wójcik-Powłoka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »