| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/168/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się "Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/168/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 1. Ustala się procedurę konsultacji społecznych, zwanych dalej "konsultacjami" obejmującą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy, w tym z grupami społeczno-zawodowymi i społecznościami lokalnymi, a także z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji w formie referendum lokalnego określają odrębne przepisy.

§ 3. Celem konsultacji społecznych jest informowanie lokalnej społeczności o planowanych do realizacji zadaniach ważnych dla Gminy, pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie wiążą organów Gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

§ 6. Konsultacje mogą być przeprowadzane w innych sprawach ważnych dla Gminy, dla społeczności lokalnej, jak i określonych środowisk, o których mowa w § 1, w szczególności:

1) strategii rozwoju Gminy;

2) planu rozwoju lokalnego Gminy;

3) wieloletnich planów inwestycyjnych;

4) ważnych inwestycji gminnych;

5) planu sieci szkół;

6) ochrony środowiska.

§ 7. W konsultacjach społecznych, w zależności od ich przedmiotu, mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeśli sprawa dotyczy obszaru całej gminy;

2) mieszkańcy sołectwa jeśli sprawa dotyczy jego obszaru;

3) organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w § 1.

§ 8. 1. Burmistrz jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych zgodnie z niniejszą uchwałą.

2. Burmistrz może zarządzić konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy na podstawie:

1) uchwały Rady Miejskiej;

2) z własnej inicjatywy;

3) na wniosek mieszkańców Gminy pod warunkiem uzyskania poparcia wniosku co najmniej 3/5 osób uprawnionych, zamieszkałych na terenie Gminy;

4) na wniosek mieszkańców sołectwa pod warunkiem uzyskania poparcia wniosku co najmniej 3/5 osób uprawnionych, zamieszkałych na terenie tego sołectwa;

5) na wniosek organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w § 1.

§ 9. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z następujących form:

1) otwarte spotkania z mieszkańcami;

2) zebrania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w § 1;

3) badanie opinii mieszkańców w formie zapytania ankietowego;

4) przyjmowania opinii i wniosków.

2. Katalog form konsultacji jest otwarty, może ulegać zmianom w miarę rozwoju platformy informatycznej. Rozszerzanie katalogu form nie powoduje konieczności zmiany uchwały. Nowe formy konsultacji Burmistrz może określać na etapie zarządzenia konsultacji, z uwzględnieniem opisu ich stosowania.

§ 10. 1. Ogłoszenie o konsultacjach Burmistrz podaje do publicznej wiadomości (na co najmniej 14 dni przed datą przeprowadzenia konsultacji) poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego;

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;

3) rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach w miejscach zwyczajowo przyjętych.

2. Ogłoszenie o konsultacjach może być podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

§ 11. 1. Burmistrz w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Zarządzenie Burmistrza określa:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) zasięg terytorialny konsultacji;

5) formę przeprowadzenia konsultacji;

6) miejsce/miejsca przeprowadzenia konsultacji;

7) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji.

§ 12. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin przeprowadzenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny;

4) formy konsultacji;

5) uzasadnienie, z określeniem celu jaki ma być osiągnięty.

2. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 12. ust. 1 powinien ponadto zawierać:

1) wskazanie osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z organem gminy ze wskazaniem dokładnych danych teleadresowych;

2) listę osób, zamieszkałych na terenie gminy, popierających wniosek, zawierającą: imię, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, adres i podpis.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji rozpatrywany jest przez Burmistrza w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

4. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Burmistrz informuje Radę Miejską na najbliższej sesji oraz osobę/osoby wskazane do kontaktów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 1, o sposobie rozpatrzenia wniosku. Informacja o odmownym rozpatrzeniu wniosku powinna zawierać uzasadnienie.

§ 13. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został rozpatrzony odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji o jego odmownym rozpatrzeniu.

§ 14. 1. Wyboru formy konsultacji, w zależności od możliwości i potrzeb każdorazowo dokonuje Burmistrz.

2. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji w zależności od przedmiotu i zasięgu terytorialnego konsultacji.

§ 15. 1. Otwarte spotkanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1, zwołuje Burmistrz. O otwartym spotkaniu Burmistrz informuje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Otwarte spotkanie uważa się za odbyte w pierwszym terminie jeżeli weźmie w nim udział co najmniej:

1) w przypadku określonym w § 7 pkt. 1 - 5% uprawnionych mieszkańców;

2) w przypadku określonym w § 7 pkt. 2 - 10% uprawnionych mieszkańców.

3. W razie przybycia na spotkanie mniejszej liczby mieszkańców niż określona w ust. 2, należy przeprowadzić ponowne spotkanie. Spotkanie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę uczestników spotkania.

4. Otwarte spotkanie prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

5. Konsultowane zagadnienia mogą być poddane pod głosowanie. Wówczas zasady i tryb głosowania określa zarządzeniem Burmistrz.

6. Z otwartego spotkania sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać jego chronologiczny przebieg. Do protokołu załącza się listę obecności osób biorących udział w otwartym spotkaniu zawierającą:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) podpis.

§ 16. 1. Zebranie, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt. 2, zwołuje Burmistrz.

2. Zebranie prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

3. Przepis § 15 ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.

§ 17. 1. Badanie opinii mieszkańców w formie zapytania ankietowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3, przeprowadza się z wykorzystaniem formularza ankiety, w wersji papierowej lub elektronicznej.

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzania konsultacji. Może mieć charakter anonimowy, o ile ma miejsce rejestracja danych osobowych na etapie udostępniania formularza ankiety.

3. Formularz ankiety w wersji papierowej udostępniany jest w miejscach wskazanych zarządzeniem Burmistrza.

4. Formularz ankiety w wersji elektronicznej z określonymi zasadami pobierania, w tym rejestracji, udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Formularz ankiety ma charakter imienny.

§ 18. 1. Opinie i wnioski, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4, należy składać do przygotowanych w tym celu skrzynek, udostępnionych w miejscach wskazanych zarządzeniem Burmistrza.

2. Opinie i wnioski, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4, mogą być również składane drogą elektroniczną na wskazany zarządzeniem Burmistrza adres e-mail.

§ 19. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 20. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych, w tym w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

2. Wyniki konsultacji mogą być podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

3. Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

§ 21. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z odrębnych przepisów prawa niniejszą uchwałę stosuje się w takim zakresie, w jakim zasady i tryb konsultacji nie zostały odrębnie uregulowane w tych przepisach.

§ 22. Koszty konsultacji ponosi Urząd Miejski.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »