| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Dmosin

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad oddawania do korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Dmosin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Dmosin;

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: salę gimnastyczną, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Dmosin, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;

4) administratorze obiektu - rozumie się przez to Gminę Dmosin lub jednostkę organizacyjną gminy, albo inny podmiot, któremu Gmina Dmosin powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;

5) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;

6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawodów lub zajęć sportowych z udziałem publiczności odpłatnym lub nieodpłatnym.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1) obiekty i urządzenia udostępniane są:

a) mieszkańcom Gminy Dmosin i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy - po uzgodnieniu z administratorem obiektu,

b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę;

3) korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne, a środki finansowe stanowią dochód własny podmiotu, który posiada tytuł prawny do obiektu i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój obiektów i urządzeń.

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń ustala Wójt Gminy Dmosin z uwzględnieniem kosztów ich eksploatacji.

3. Z opłat zwalnia się:

1) dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;

2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne;

3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy;

4) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem Gminy;

5) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą.

§ 3. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:

1) respektowanie postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;

2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/240/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Dmosin przez gminne jednostki organizacyjne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Michalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »