| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 29 grudnia 2011r.

Na podstawie upoważnień wynikających z właściwych uchwał:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr III/29/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania umów i porozumień dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej;

2. Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XI/88/07 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do zawierania porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zwrotu kosztów za ucznia, będącego mieszkańcem Gminy, a uczęszczającym na religię w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 8.

2. Nauczyciel religii - katecheta wskazany przez Proboszcza w/w Parafii, zatrudniony jest w Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach.

§ 2. 1. Wynagrodzenie katechety w 2012 roku wynosi: 3.423 zł.

2. Ilość uczniów uczęszczających na religię: 6 dzieci.

3. Gmina zobowiązuje się do zwrotu 1/ 6 kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Miasto w 2012 roku, co stanowi kwotę 570 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt zł.) na cały rok za jedno dziecko uczęszczające na religię do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Pabianicach.

§ 3. 1. Należność, o której mowa w § 2 ust.3 Gmina zapłaci przelewem na rachunek bankowy Gmina "Miasto Pabianice" 48 1050 1461 1000 0023 4545 0817:

a) I transza płatna do 15 lipca 2012 r. (za 6 miesięcy): 285 zł.,

b) II transza płatna do 31 grudnia 2012 r. (za 6 miesięcy): 285 zł.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie, Miastu przysługiwać będzie uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych.

§ 4. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na religię ucznia Gminy, Miasto powiadomi niezwłocznie Gminę.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto


Burmistrz Łasku


Gabriel Szkudlarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »