| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/89/12 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, Nr 157, poz.1241, Nr 215, poz.1664, z 2010 r. Nr 76, poz.489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz.170, Nr 94, poz.549, Nr 208, poz.1241, Nr 224, poz.1337) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za użytek ekologiczny pod nazwą "Raszelki", zwany dalej użytkiem, bagno o powierzchni 1,5700 ha ze stanowiskiem roślin chronionych, stanowiących działkę ewidencyjną nr 470 w obrębie nr 37 - Raszelki, gm. Warta, położone w Nadleśnictwie Poddębice, Leśnictwie Rożdżały, oddział 25 h. Granicę użytku przedstawia mapa będąca załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadzór nad użytkiem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Celem ochrony użytku jest zachowanie stanowiska roślin chronionych.

§ 4. Ustala się następujące sposoby ochrony czynnej użytku:

1) obserwacja stanu populacji roślin chronionych;

2) w razie rozwoju roślin konkurencyjnych ograniczających populację roślin chronionych wycinanie lub koszenie ich co 3-5 lat.

§ 5. W stosunku do użytku wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budowa, odbudowa, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin;

10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kopacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/89/12
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 18 stycznia 2012 r.

Mapa

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »