| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Zadzim

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku ,Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241 Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.142 Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz.675 Dz.U z 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 16 ust.1 , 3, 6 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Rada Gminy Zadzim uchwala co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2011 r. Samorządowy Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim , zwany dalej Zakładem.

§ 2. Nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu Zakładu przechodzą pod zarząd Wójta Gminy Zadzim, zarząd nad nimi będzie sprawowany za pośrednictwem odpowiedniej komórki Urzędu Gminy Zadzim, która dokona przejęcia zadań i majątku zarządzanego dotychczas przez kierownika Zakładu.

§ 3. Majątek ruchomy Zakładu do czasu utworzenia w nowej formie organizacyjnej nowego Zakładu przekazany zostanie Wójtowi Gminy Zadzim, który zadecyduje o przeznaczeniu poszczególnych składników majątku. Przekazanie majątku ruchomego nastąpi według stanu ustalonego w wyniku inwentaryzacji dokonanej w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2012r.

§ 4. Czynności likwidacyjne rozpoczynają się z dniem wejścia w życie uchwały i winny zostać zakończone do dnia 31 stycznia 2012r. Czynności te obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych i likwidację rachunku bankowego Zakładu, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Gminy w Zadzimiu, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z §2 i 3.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu po likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Zadzim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a także podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »