| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/175/11 Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/73/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 233, poz. 2151), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, zwany dalej "Ośrodkiem Pomocy" jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz, działającą na prawach jednostki budżetowej, utworzoną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

2. Ośrodek Pomocy wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

3. Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne Gminy Miasto Zgierz w zakresie pomocy społecznej, kierując się wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza.

4. Nadzór merytoryczny nad jakością działania Ośrodka Pomocy sprawuje wojewoda.

5. Ośrodek Pomocy realizuje przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie ze wskazaniami Prezydenta Miasta Zgierza.

6. Ośrodek Pomocy przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne.

7. Ośrodek Pomocy przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

8. Ośrodek Pomocy realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy.

9. Ośrodek Pomocy realizuje należące do właściwości gminy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ośrodek Pomocy działa na podstawie:

1) uchwały Nr XIII/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu zmienionej uchwałami: Nr IV/28/90 Rady Miejskiej w Zgierzu z dnia 6 września 1990 r. i Nr IX/78/91 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 kwietnia 1991 r.;

2) uchwały Nr XVI/129/91 Rady Miasta Zgierza z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu;

3) uchwały Nr XXI/197/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad organizacyjnych i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu;

4) zarządzenia Nr 7/90 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu;

5) porozumienia z dnia 29 grudnia 2000 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Zgierza a Dyrektorem Ośrodka Pomocy dotyczącego prowadzenia spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych;

6) przepisów prawnych mających zastosowanie do działalności Ośrodka Pomocy;

7) niniejszego statutu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Jarosław Komorowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »