| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/177/11 Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), § 26 ust. 4 Statutu Miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 280, poz. 2173, z 2007 r. Nr 247, poz. 2297, z 2009 r. Nr 126, poz. 1259, Nr 245, poz. 2224, z 2010 r. Nr 163, poz. 1350) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu oraz uchwała Nr XXXIII/352/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Jarosław Komorowski


Załącznik do uchwały
Nr XVIII/177/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT
Miejskich Usług Komunikacyjnych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zwane dalej "Jednostką" działają jako jednostka budżetowa Gminy Miasto Zgierz.

2. Jednostka jest finansowana i rozliczana z budżetu Gminy Miasto Zgierz.

3. Siedziba Jednostki mieści się przy placu Jana Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz.

§ 2. Jednostka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) uchwały Nr LII/474/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zmienionej uchwałą Nr LIV/501/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/474/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu;

5) niniejszego Statutu.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania

§ 3. Przedmiotem działania Jednostki jest:

1) organizacja miejskiej komunikacji autobusowej oraz tramwajowej;

2) kontrola wykonania usług przez przewoźników;

3) rozliczanie przewoźników w zakresie świadczonych usług przewozowych;

4) dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu;

5) organizowanie remontów i napraw środków trwałych Jednostki związanych z miejską komunikacją publiczną;

6) realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień międzygminnych dotyczących komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna i nadzór nad Jednostką

§ 4. 1. Całokształtem działalności Jednostki kieruje jej Kierownik, który reprezentuje Jednostkę i dokonuje czynności prawnych w jej imieniu. Kierownik Jednostki może ustanawiać pełnomocników.

2. Prezydent Miasta Zgierza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Jednostki.

3. Kierownik jednostki jest przełożonym wszystkich pracowników, którzy wykonują na swoich stanowiskach pracy zadania zgodne z powierzonym zakresem czynności ustalanym przez Kierownika Jednostki.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną Jednostki określa Regulamin organizacyjny Jednostki opracowany przez Kierownika Jednostki i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 5. 1. Organem sprawującym nadzór nad Jednostką jest Prezydent Miasta Zgierza.

2. Prezydent Miasta Zgierza dokonuje oceny działalności Kierownika Jednostki.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 6. 1. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych przepisami prawa dla jednostek budżetowych.

2. Jednostka i jej działalność są finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasto Zgierz, a uzyskane dochody odprowadzane na rachunek Gminy Miasto Zgierz.

3. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy.

§ 7. 1. Jednostka użytkuje i gospodaruje mieniem przekazanym jej przez Gminę Miasto Zgierz.

2. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmiany w statucie Jednostki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »