| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/181/12 Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 57, poz. 564) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Minimalna kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i dyrektora nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie";

2) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w warunkach trudnych przysługuje w wysokości od 100 zł do 300 zł miesięcznie";

3) w § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: " Dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje w wysokości od 100 zł do 300 zł miesięcznie";

4) Załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Jarosław Komorowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/181/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Tabela dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole

Lp.

Stanowisko

Kwota (miesięcznie ) w złotych od-do

1

Dyrektor przedszkola liczącego do 3 oddziałów

200 - 500

2

Dyrektor przedszkola liczącego od 4 do 5 oddziałów

250 - 600

3

Dyrektor przedszkola liczącego 6 oddziałów i więcej

300 - 700

4

Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 oddziałów i więcej

150 - 400

5

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

300 - 650

6

Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

350 - 750

7

Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

400 - 950

8

Wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów

200 - 600

9

Wicedyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

250 - 700


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/181/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 2 do regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Tabela dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono dodatkowe zadania lub zajęcia w szkole

Lp.

Stanowisko

Kwota (miesięcznie ) w złotych od-do

1

Wychowawstwo w przedszkolach i szkołach podstawowych

85 - 230

2

Wychowawstwo w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

100 - 240

3

Opiekun stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego

60 - 200

4

Nauczyciel - dordca metodyczny

300 - 600

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »