| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/119/12 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobryszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 ) oraz art. 14 ust. 5, art. 6 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 273 poz. 2703, Nr281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400,Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o Przedszkolu należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Dobryszyce.

§ 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3. 1. Świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne.

2. Za świadczenia, o których mowa w ust.1 ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł ( słownie: dwa złote ) za 1 godzinę zrealizowanego świadczenia i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

3. W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny opłata za świadczenia, o których mowa w ust.1 wynosi 1,50 zł ( słownie: jeden złoty i 50/100 gr ) za 1 godzinę zrealizowanego świadczenia i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 4. Za godzinę niezrealizowanego świadczenia w czasie przekraczającym bezpłatny pobyt dziecka w Przedszkolu przysługuje rodzicowi ( opiekunowi prawnemu ) zwrot w miesiącu następującym po miesiącu, w którym świadczenie nie zostało zrealizowane.

§ 5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz sposób pobierania opłat za te świadczenia ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/172/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Publicznym Przedszkolu w Dobryszycach oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr IX/48/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobryszyce.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobryszyce

§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr XIX/94/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/60/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobryszyce.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »