| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/58/2012 Rady Gminy Strzelce

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/07 Rady Gminy Strzelce z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Strzelce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 3 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 7 do uchwały nr VI/35/07 Rady Gminy Strzelce z dnia 18 kwietnia 2007 r.w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Strzelce wprowadza się następujące zmiany :

" § 29. otrzymuje brzmienie:

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w statucie gminy i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Sołtys przy współudziale rady sołeckiej decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzonego mu do bieżącego korzystania i rozporządzania dochodami w zakresie zwykłego zarządu, do którego w szczególności należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,

3) zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści

4) prawo pobierania opłat za korzystanie z mienia w ramach dzierżawy, najmu i przeznaczenie ich na potrzeby sołectwa.

3. Przekazanie mienia gminnego do korzystania sołectwu wymaga zarządzenia Wójta.

4. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z mienia gminnego określone będą w umowie. " .

§ 2. Ogłasza się tekst jednolity Statutu sołectwa Kozia Góra w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady GminyStrzelce


Stanisław Kruglak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/58/2012
Rady Gminy Strzelce
z dnia 19 stycznia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA KOZIA GÓRA

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Kozia Góra stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa Samorządu mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Kozia Góra.

3. W skład Sołectwa Kozia Góra wchodzą miejscowości: Glinice, Kozia Góra.

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy , wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Strzelce.

2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

2) uchwały Nr IV/36/03 Rady Gminy Strzelce z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce ( Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 97, poz. 933, zm. Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 39, poz. 337);

3) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Organy i cel działania

§ 3. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy;

2) sołtys - organ wykonawczy;

3) rada sołecka - organ wspomagający i opiniodawczy sołtysa.

§ 4. Celem działania sołectwa jest umożliwienie jego mieszkańcom pełniejszego uczestnictwa w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb: socjalno - bytowych, kulturalnych, sportowych, w szczególności poprzez:

1) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

2) opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem;

3) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy;

4) dbałość o środowisko naturalne.

§ 5. 1. Dla realizacji przedsięwzięcia sołectwo może nawiązać współpracę z innym sołectwem z terenu Gminy Strzelce.

2. Zebranie wiejskie może podjąć uchwałę określającą zakres i sposób wykonania wspólnych działań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie

§ 6. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;

2) opiniowanie projektów uchwał w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez Radę gminy Strzelce;

3) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji sołtysa;

4) występowanie z wnioskami i opiniami do Rady Gminy Strzelce i Wójta Gminy Strzelce w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.

§ 7. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Strzelce.

2. W zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.

§ 8. Zebranie wiejskie zwołuje:

1) sołtys z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim;

2) Wójt Gminy Strzelce.

§ 9. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje do wiadomości publicznej sołtys poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa lub w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 5 dni przed ustalonym terminem.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. W razie nieobecności sołtysa zebraniu wiejskiemu przewodniczy przewodniczący rady sołeckiej.

2. Porządek obrad, na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa, ustala zebranie wiejskie.

3. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie materiałów będących przedmiotem obrad zebrania, jak również powiadomienie osób, których obecność na zebraniu jest niezbędna z uwagi na rozpatrywane zagadnienia.

§ 11. 1. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności.

2. Obrady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez sołtysa.

§ 12. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. Tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

3. Uchwały podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. Uchwały oraz protokół z zebrania przewodniczący zebrania przekazuje Wójtowi Gminy Strzelce.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 14. 1. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

2. Sołtys może otrzymywać zwrot kosztów podróży służbowych oraz diety na zasadach określonych odrębną uchwałą rady gminy.

§ 15. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

3) współpraca z organami gminy;

4) uczestnictwo w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy Strzelce;

5) współpraca z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

6) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa na mocy ogólnie obowiązujących przepisów ;

7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Strzelce;

2. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką.

3. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności .

§ 16. 1. Rada sołecka wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta Gminy Strzelce.

3. Przewodniczący rady sołeckiej składa informację o działalności rady na zebraniu wiejskim.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 17. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa do dnia wyboru nowych organów sołectwa.

§ 18. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy Strzelce nie później niż w okresie 4 miesiące od dnia wyborów do Rady Gminy Strzelce.

2. W przypadku rezygnacji lub odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji Wójt Gminy Strzelce zwołuje zebranie w celu dokonania wyboru nie później niż w terminie 2 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego sołtysa lub członka rady sołeckiej.

§ 20. 1. Wójt Gminy Strzelce ustala termin, miejsce i porządek zebrania, podając go do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa na 7 dni przed jego terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej powinien w szczególności zawierać:

1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

2) złożenie sprawozdania przez sołtysa i radę sołecką ze swojej działalności;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) wybór sołtysa;

5) wybór rady sołeckiej;

6) wolne wnioski i zapytania.

3. Zebranie wiejskie zwołane dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania Wójt Gminy Strzelce, wyznaczona przez niego osoba lub ustępujący sołtys.

§ 21. 1. Aby zebranie wiejskie zwołane dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej było prawomocne, musi w nim brać udział co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

2. W przypadku braku co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim - wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu wiejskim.

3. Drugi termin zebrania wiejskiego ustala się w tym samym dniu - 30 minut po upływie wyznaczonej godziny pierwszego zebrania.

§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 - osobowy, wybrana spośród uczestników zebrania wiejskiego, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie, czy zgłoszeni kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów ;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który jest podpisywany przez członków komisji.

4. W pierwszej kolejności komisja skrutacyjna przeprowadza wybory na sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów, którzy są obowiązani wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

6. Komisja Skrutacyjna na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Gminy Strzelce wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów.

7. Na podstawie listy obecności komisja skrutacyjna rozdaje przygotowane karty do głosowania mieszkańcom uprawnionym do udziału w zebraniu wiejskim.

§ 23. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru sołtysa - pozostawieniu nie skreślonego jednego nazwiska kandydata;

2) w przypadku rady sołeckiej - pozostawieniu co najwyżej tylu nie skreślonych nazwisk kandydatów, ilu wybieranych jest członków rady sołeckiej.

§ 24. 1. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

2. W przypadku jednakowej liczby głosów komisja skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie.

3. Jeżeli w ponownym głosowaniu kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów, komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie.

4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych nieprzezroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert dokonuje się losowania. Wylosowany numer jest odczytywany i okazywany obecnym przy losowaniu oraz jest odczytywane imię i nazwisko kandydata oznaczonego tym numerem.

§ 25. Przed przeprowadzaniem wyborów do rady sołeckiej zebranie wiejskie podejmuje uchwałę określającą liczbę członków rady sołeckiej.

§ 26. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa przed upływem kadencji w przypadku utraty zaufania mieszkańców sołectwa.

§ 27. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej odbywa się na takich samych zasadach i w tym samym trybie co ich wybór.

§ 28. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:

1) złożenia na ręce Wójta Gminy Strzelce pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów ;

3) pozbawienia praw publicznych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci;

5) zmian w podziale sołectw .

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 - 4 stwierdza zebranie wiejskie, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu.

3. Uchwałę wygaśnięciu mandatu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 4, przewodniczący zebrania wiejskiego niezwłocznie przesyła Wójtowi Gminy Strzelce.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa i komunalna sołectwa

§ 29. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w statucie gminy i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Sołtys przy współudziale rady sołeckiej decyduje w sprawach mienia komunalnego powierzonego mu do bieżącego korzystania i rozporządzania dochodami w zakresie zwykłego zarządu, do którego w szczególności należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;

3) zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści;

4) prawo pobierania opłat za korzystanie z mienia w ramach dzierżawy, najmu i przeznaczenie ich na potrzeby sołectwa.

3. Przekazanie mienia gminnego do korzystania sołectwu wymaga zarządzenia Wójta.

4. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z mienia gminnego określone będą w umowie.

Rozdział 7.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest przez Wójta Gminy Strzelce i Radę Gminy Strzelce.

2. Nadzór o którym mowa w ust. 1 sprawowany jest pod kątem zgodności z prawem oraz celowości, rzetelności, i gospodarności.

3. Wójt Gminy Strzelce i Rada Gminy Strzelce mają prawo żądania informacji i danych dotyczących działania sołectwa.

§ 31. 1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

2. Nieważność uchwały w całości lub w części stwierdza Wójt Gminy Strzelce w drodze zarządzenia wydanego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przedłożenia uchwały.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 32. 1. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. W przypadkach spornych lub wątpliwych interpretacji przepisów niniejszego Statutu, dokonuje w sposób wiążący Wójt Gminy Strzelce.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »