| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ozorkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/193/92 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zmieniona uchwałą Nr XXIII/188/2004 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 maja 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do Uchwały Nr XX/177/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 26 stycznia 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Ozorków utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ozorków.

2. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar administracyjny miasta Ozorków.

§ 3. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej o brzmieniu:

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

95-035 Ozorków

ul. Nowe Miasto 14.

§ 4. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);

12) niniejszego Statutu;

13) uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie;

14) zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorków;

15) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 2.
Cel i zadania Ośrodka

§ 5. 1. Celem działania jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie miasta Ozorków w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 Ośrodek osiąga poprzez realizację:

1) zadań własnych o charakterze obowiązkowym;

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. Inne zadania Gminy realizowane przez Ośrodek, w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

2) przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej;

3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

4) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

5) prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży;

6) prowadzenie obsługi administracyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

7) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie;

8) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodzin.

4. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone z administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta Ozorków.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Ozorków, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.

3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ozorków.

4. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych na podsatwie upoważnienia Burmistrza Miasta Ozorków.

5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. W stosunku do pracowników Ośrodka, Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu art. 31 ust. 1 Kodeksu Pracy.

7. Szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.

8. Dyrektor Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzyskaniu opinii Burmistrza Miasta Ozorków.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, a jego formą organizacyjno - prawną jest jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

3. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków budżetu państwa;

2) ze środków budżetu Gminy Miasta Ozorków;

3) ze środków pozabudżetowych.

Rozdział 5.
Mienie Ośrodka

§ 8. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »