| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Radomsko

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1326, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej "usługami" dostosowane są do potrzeb osoby, wynikających z wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub innych przyczyn.

1) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w uchwale przysługują osobie uprawnionej w miejscu jej zamieszkania.

§ 3. 1. Usługi przyznawane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, zwanego dalej Ośrodkiem na wniosek:

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów;

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej;

3) pracownika socjalnego Ośrodka za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Usługi mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług mają:

1) osoby samotne nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji w rodzinie, wspólnie zamieszkujących małżonków, wstępnych, zstępnych nie mogących takiej pomocy zapewnić;

2) osóby w rodzinie nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji w rodzinie, wspólnie zamieszkującego małżonka, wstępnych, zstępnych nie mogących takiej pomocy zapewnić.

§ 4. 1. Zakres usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej. Zakres usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zawiera załącznik Nr 1.

2. Wymiar i zakres przyznanych usług, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności proponowanej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka.

§ 5. 1. Za świadczenie usług ponoszona jest odpłatność jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2. oraz w art. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

2. Do wnoszenia opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której decyzją przyznano świadczenia lub jej przedstawiciel ustawowy, z majątku uprawnionego.

3. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pokrywają koszty za faktycznie świadczone im usługi.

4. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosi 7,00 zł brutto.

5. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 10 zł brutto.

6. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej lub samotnie gospodarującej lub dochodu na członka rodziny w rodzinie korzystającej z usług i jest ustalona na podstawie zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2:

7. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do dnia 15 każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym świadczone były usługi opiekuńcze, przelewem na rachunek bankowy ESBANK, Bank Spółdzielczy w Radomsku Nr 50 8980 0009 2001 0000 0055 0002 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Radomsko.

§ 6. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może być na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno- leczniczej;

2) zdarzenia losowe;

3) udokumentowane wydatki na leki i leczenie stanowiące ponad 40% dochodu netto osoby korzystającej
z usług;

4) klęskę żywiołowa lub ekologiczną.

2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy.

3. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje Kierownik Ośrodka.

4. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi w całości lub w części stanowiłyby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego Kierownik Ośrodka może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

5. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tryb ich ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat regulują odrębne przepisy.

6. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

§ 7. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunki/opiekuna oraz każdorazowo potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr III (19) 2002 Rady Gminy Radomsko z dnia 30.12.2002 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pomoc świadczoną w formie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zmieniona Uchwałą Nr XIV/98/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 28.03.2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III (19) 2002 Rady Gminy Radomsko z dnia 30.12.2002 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pomoc świadczoną w formie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Radomsko
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały

1. Czynności pielęgnacyjne:

- przesłanie łóżka,

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

- mycie, kąpanie, ubieranie i czesanie chorego,

- pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

- pielęgnacja zalecana przez lekarza,

- zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept,

jeśli wymaga tego stan chorego lub niepełnosprawnego.

2. Czynności gospodarcze:

- zapewnienie posiłków, w tym co najmniej jednego gorącego posiłku dziennie,

- karmienie, o ile stan zdrowia wymaga tych czynności,

- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego (do czynności opiekunki nie należy wykonywanie prac polowych i ogródkowych, prac na wysokościach oraz innych czynności dotyczących osób nie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych),

- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania,

- utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych (w zakresie dotyczącym wyłącznie pielęgnacji chorego),

- dbanie o czystość bielizny chorego,

- przynoszenie węgla i wody, palenie w piecu,

- nabywanie artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji chorego,

- prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z chorym z wydawania pieniędzy, codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym z chorym,

- prowadzenia zeszytu wyjść chorego niesprawnego umysłowo.

3. Organizacja czasu wolnego u podopiecznego:

- w miarę możliwości dostarczanie prasy lub książek,

- zachęcanie do wykonywania drobnych prac ręcznych typu: robienie na drutach, szydełkowanie - szczególnie ważne przy schorzeniach reumatycznych.

4. W przypadku zgonu podopiecznego - osoby samotnej, opiekunka zobowiązana jest do natychmiastowego wezwania członka rodziny, gospodarza domu, sąsiada, wezwanie lekarza rejonowego, celem stwierdzenia przez niego zgonu, powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Radomsko
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Dochód na osobę ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej/procentowe kryterium dochodu ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej


Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach)


Odpłatność
osoba samotna


Odpłatność
osoba w rodzinie


do 100 %


nieodpłatnie


nieodpłatnie


powyżej 101 % do 150 %


10 %


20 %


powyżej 151 % do 200 %


20 %


30 %


powyżej 201 % do 250 %


30 %


40 %


powyżej 251 % do 300 %


40 %


50 %


powyżej 301 % do 350 %


50 %


60 %


powyżej 351 % do 400 %


60 %


70 %


powyżej 401 % do 450 %


70 %


80 %


powyżej 451 % do 500 %


80 %


90 %


powyżej 500 %


90 %


100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »