| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Kleszczów; Zarządu Powiatu w Bełchatowie

z dnia 24 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 Nr 19, poz.115 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), uchwały Nr IX/84/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczów zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i uchwały Nr VII/69/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia19 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kleszczów a Powiatem Bełchatowskim dotyczącego przejęcia prowadzenia zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1500 E o długości 3200 m od ronda przy ulicach Milenijnej, Głównej i Sportowej w Kleszczowie, do ronda w Żłobnicy przy ulicy Milenijnej położonym na terenie Gminy Kleszczów:

Zarząd Powiatu w Bełchatowie reprezentowany przez:
1. Szczepana Chrzęsta- Starostę Bełchatowskiego
2. Marka Jasińskiego - Wicestarostę,
zwanym dalej "Przekazującym"
oraz
Wójt Gminy Kleszczów reprezentowany przez Sekretarza Gminy Kleszczów - Kazimierza Hudzika działającego na mocy pełnomocnictwa nr org. 077.9.2011 z dnia 08.06.2011 roku zwany dalej "Przyjmującym"
zawierają porozumienie następujacej treści:

§ 1. 1. Przekazujący, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Przyjmujący, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1500 E o długości 3200 m od ronda przy ulicach Milenijnej, Głównej i Sportowej w Kleszczowie, do ronda w Żłobnicy przy ulicy Milenijnej położonym na terenie Gminy Kleszczów, w związku z realizacją zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 1500 E na odcinku od ronda w Żłobnicy przy ulicy Milenijnej do ronda w Kleszczowie przy ulicach Głównej, Milenijnej i Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego, rozbudową obiektów mostowych oraz przyległymi terenami publicznymi.

§ 2. Na mocy niniejszego porozumienia, Przyjmujący przyjmuje część zadań i uprawnień zarządcy drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczów określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, niezbędnych do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 w następującym zakresie:

1)opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

2)pełnienie funkcji inwestora,

3)utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

4)realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

5)koordynacja robót w pasie drogowym,

6)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg publicznych oraz ustalanie, pobieranie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie,

7)prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

8)sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

9)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

10)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

11)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

12)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

13)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

14)nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

15)nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 14 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

16)zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych,

17)wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego,

18)wyrażanie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego przy drodze.

§ 3. Odbiory robót wykonywanych w pasie drogowym Przyjmujący będzie dokonywać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy w Kleszczowie i Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.

§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Właściwe organy Przyjmującego w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia i czynności egzekucyjne.

§ 5. 1. Przekazujący zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia pod względem zapewnienia prawidłowego odtworzenia majątku drogowego.

2. W ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1 Przyjmujący na jego żądanie jest zobowiązany do okazania wszelkich dokumentów, udzielenia stosownych informacji i złożenia wszelkich wyjaśnień.

§ 6. 1. Przekazanie zarządzania, w trybie niniejszego porozumienia, nie skutkuje przekazaniem przez Przekazującego środków finansowych na realizację zadania za wyjątkiem środków o których mowa w § 7.

2. Zarządzanie odcinkiem drogi powiatowej, o której mowa w § 1 wykonywane będzie przez Przyjmującego w ramach jego własnych środków finansowych.

§ 7. Opłaty i kary pobrane z tytułu realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia pozostają w dyspozycji Przyjmującego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z porozumienia, a w szczególności na utrzymanie, remonty, modernizację i przebudowę odcinka drogi, o którym mowa w § 1 w czasie trwania niniejszego porozumienia.

§ 8. 1. Przyjmujący będzie przekazywać Przekazującemu informację o zadaniach zrealizowanych w ramach porozumienia w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Informacja będzie zawierała ogólną kwotę dochodów otrzymanych i pobranych oraz ogólną kwotę wydatków i ich przeznaczenie z tytułu opłat i kar, o których mowa w § 7 niniejszego porozumienia.

3. Środki, o których mowa w § 7 niewykorzystane w danym roku budżetowym pozostają w budżecie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z niniejszego porozumienia i podlegają rozliczeniu na zasadach określonych w § 8 ust. 2 w rozliczeniu za rok kolejny.

4. W ostatnim roku obowiązywania ninieszego porozumienia środki niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu na rachunek Nr 91 8965 0008 2001 0005 5273 0002 w terminie do 31 stycznia.

§ 9. Po zakończeniu zadania związanego z rozbudową przedmiotowej drogi Przyjmujący przekaże w terminie 60 dni Przekazującemu na podstawie protokołu przekazania - PT wartość ulepszenia środka trwałego.

§ 10. Przyjmujący z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem, ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Przekazującego i osób trzecich.

§ 11. 1. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków zarządcy drogi, objętych porozumieniem, druga Strona ma prawo rozwiązać porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Koszty związane z dopuszczeniem drogi do ruchu po rozwiązaniu Porozumienia ponosi Przyjmujący.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, w wyniku których realizacja projektu nie będzie leżała w interesie Przyjmującego, Przyjmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Porozumienia za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Koszty związane z dopuszczeniem drogi do ruchu po rozwiązaniu porozumienia ponosi Przyjmujący.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 15. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta


Szczepan Chrzęst


Wicestarosta


Marek Jasiński

Sekretarz Gminy Kleszczów


Kazimierz Hudzik


Skarbnik


Wanda Lis


Skarbnik Gminy


Maria Cłapka

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »