| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, zmiany: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Dz.U. z 2011 roku Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, zmiany: z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 201 poz. 1183) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 92.404.044 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 87.304.713 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.099.331 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 9.798.938 zł zgodnie z tabelą nr 2;

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 89.451.377 zł zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.447.177 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.004.200 zł,

a) zestawienie zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 9.798.938 zł zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.952.667 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 7. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 0 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.952.667 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 4.588.013 zł, z czego:

1) rezerwa ogólna - 700.000 zł

2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 3.288.013 zł w zakresie:

- Starostwa powiatowe - 90.000 zł

- Zarządzanie kryzysowe - 190.500 zł

- Szkoły podstawowe specjalne - 98.426 zł

- Gimnazja specjalne - 139.552 zł

- Licea ogólnokształcące - 503.923 zł

- Licea profilowane - 361.081 zł

- Szkoły zawodowe - 1.304.319 zł

- Szkoły zawodowe specjalne - 51.543 zł

- Centra kształcenia praktycznego - 10.966 zł

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 100.000 zł

- Domy pomocy społecznej - 100.000 zł

- Rodziny zastępcze - 100.000 zł

- Świetlice szkolne - 40.028 zł

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 60.043 zł

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 95.136 zł

- Internaty i bursy szkolne - 42.496 zł

3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 600.000 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości 2.412.134 zł.

§ 10. Ustala się:

1. Limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 8.

2. Limit zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 1.000.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 11. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji:

- celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.686.733 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;

- celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 84.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;

- podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 41.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

- przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.319.810 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 13. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego


mgr Krzysztof Zygma


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALZIACJI W 2012 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

§

600

Transport i łączność

900 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

900 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

800 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Kamieńsk-Gorzędów

600 000

środki budżetu powiatu

300 000

Środki pomocy finansowej z gmin

300 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Pytowice - Kamieńsk

200 000

środki budżetu powiatu

200 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

Zakup materiałów brukowych do budowy chodników na drogach powiatowych

100 000

środki budżetu powiatu

100 000

710

Działalność usługowa

100 000

71095

Pozostała działalność

100 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

Zakup urządzeń kserograficznych i drukarki A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji

100 000

środki budżetu powiatu

100 000

750

Administracja publiczna

15 000

75020

Starostwa powiatowe

15 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000

Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku

15 000

środki budżetu powiatu

15 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla potrzeb KP PSP w Radomsku

10 000

środki. budżetu państwa

10 000

758

Różne rozliczenia

600 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

600 000

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

600 000

Rezerwa celowa inwestycyjna

600 000

851

Ochrona zdrowia

800 000

85111

Szpitale ogólne

800 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

800 000

Instalacja kolektorów słonecznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 wraz z rozbudową kotłowni

300 000

środki budżetu powiatu

300 000

Budowa podczyszczalni ścieków przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku

500 000

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

§

środki budżetu powiatu

500 000

852

Pomoc społeczna

530 200

85202

Domy pomocy społecznej

530 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

518 200

Termomodernizacja DPS w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych

518 200

środki budżetu powiatu

518 200

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000

Zakup serwera dla potrzeb DPS w Radziechowicach

12 000

środki budżetu powiatu

12 000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49 000

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

49 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

49 000

Zakup, dostawa i montaż urządzenia do transportu pionowego osób niepełnosprawnych dla SPGOZ w Masłowicach

49 000

dotacja PFRON

49 000

RAZEM WYDATKI

3 004 200


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol

Nazwa

Przychody

Rozchody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

318 463

991

Udzielone pożyczki i kredyty

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

287 921

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 346 283

RAZEM

2 952 667

SALDO

-2 952 667


Tabela nr 8 do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2011 roku

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w tym:

Planowane wydatki

2012

z tego

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

z tego źródła finansowania

z tego źródła finansowania

Lp.

Projekt

Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Wydatki razem

Wydatki razem

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

Wydatki razem

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

(6+7)

(9+13)

(10+11+12)

(14+15+16+17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Wydatki razem:

2 288 816

267 672

2 021 144

859 504

106 077

0

0

106 077

753 427

0

0

0

753 427

1.

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

nazwa projektu:

Rozszerzamy horyzonty myślowe

691 211

103 682

587 529

112 570

16 886

16 886

95 684

95 684

z tego

2010

rozdział 80195
realizator I LO w Radomsku

6 702

1 005

5 697

2011

571 939

85 791

486 148

2012

112 570

16 886

95 684

2.

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

nazwa projektu:

Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia III

480 496

59 615

420 881

176 439

18 663

18 663

157 776

157 776

z tego

2011

rozdział 85333
realizator PUP w Radomsku

304 057

40 952

263 105

2012

176 439

18 663

157 776

3.

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

nazwa projektu:

Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV

264 593

36 678

227 915

222 156

30 312

30 312

191 844

191 844

z tego

2012

rozdział 85333
realizator PUP w Radomsku

222 156

30 312

191 844

2013

42 437

6 366

36 071

4.

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych

nazwa projektu:

Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik

451 240

67 697

383 543

268 083

40 216

40 216

227 867

227 867

z tego

2011

rozdział 80195
realizator ZSE w Radomsku

45 210

6 786

38 424

2012

268 083

40 216

227 867

2013

137 947

20 695

117 252

5.

Program:

Edukacja i kultura "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci

Priorytet:

Działanie:

nazwa projektu:

Uczenie się przez całe życie

401 276

0

401 276

80 256

80 256

80 256

z tego

2011

rozdział 80195
realziator ZSE w Radomsku

321 020

0

321 020

2012

80 256

80 256


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »