| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/IV/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2012 r

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i § 30 Statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie przyjętego uchwałą nr 1/XIII/99 z dnia 2 lipca 1999r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 136 poz. 804 z dnia 17 listopada 2000r., Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 97 000,00 zł,

z tego :

1) bieżące w kwocie 42 500,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 54 500,00 zł;

szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 97 000,00 zł,

1) bieżące w kwocie 97 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł;

§ 3. Dla zrealizowania dochodów ustala się opłatę na rzecz Związku w wysokości 4.500,00 zł od każdej Gminy będącej członkiem Związku.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Związku;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Roman Drozdek


Dochody budżetowe na rok 2012
/część opisowa/

I Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 rozdział 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 54.500 zł jest to wartość szacunkowa z uwagi na trudności ze sprzedażą majątku , którego związek jest właścicielem.

II Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody z tytułu wpłat pięciu gmin członków związku w kwocie 4 500,00 zł co daje kwotę 22.500,00 zł.

III Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 20.000,00 zł jest to szacunek oparty o aktualną kwotę lokat tj. 490.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 97.000,00 zł i jest na poziomie 2011 roku.

Wydatki budżetowe na rok 2012
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na podstawową i bieżącą działalność Związku.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- na wypłatę diety dla członków Zgromadzenia Wspólników za posiedzenia Zarządu oraz dla Przewodniczącego Związku

15 600,00

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę

28 000,00

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

2 400,00

- narzuty na wynagrodzenia (tj. ZUS, FP)

5 150,00

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa z informatykiem)

2 400,00

- na zakup materiałów biurowych,wyposażenia, konsumpcję

1 600,00

- na zakup usług pozostałych
w tym:
a) na usługi pocztowe /zakup znaczków itp./ 400,00
b) na prowizje bankowe i koszty bankowe 1 190,00
c) na wydatki związane z operatami szacunkowymi
ekspertyzy i wyceny majątku 4 500,00
d) na zawarcie umowy na obsługę prawną 14 760,00
e) na ogłoszenia różne 1 000,00

21 850,00

- na opłaty za telefon

1 000,00

- na opłaty za delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe

2 500,00

- na koszt odpisu z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

1 000,00

- na szkolenia członków Związku

15 000,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

96 500,00

II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe na utworzenie rezerwy ogólnej/do wysokości 1% wydatków budżetowych/

500,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"

500,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - 97.000,00


Tabela nr 1 - Dochody do Uchwały Nr 1/IV/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 23 stycznia 2012r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

bieżące

750

Administracja publiczna

22 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75095

Pozostała działalność

22 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

22 500,00

758

Różne rozliczenia

20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

0920

Pozostałe odsetki

20 000,00

bieżące razem:

42 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

54 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

54 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

54 500,00

majątkowe razem:

54 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00

Ogółem

97 000,00

w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0,00


Tabela nr 2 - Wydatki do Uchwały Nr 1/IV/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 23 stycznia 2012r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

750

Administracja publiczna

96 500,00

96 500,00

80 900,00

37 950,00

42 950,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

96 500,00

96 500,00

80 900,00

37 950,00

42 950,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 600,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 750,00

4 750,00

4 750,00

4 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 850,00

21 850,00

21 850,00

0,00

21 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

97 000,00

97 000,00

81 400,00

37 950,00

43 450,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00


Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

0,00

0,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »