| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Kamieńsk

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 657 z 2011r. Nr 21 poz.113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz.1281) i § 6 ust. 2 Statutu Gminy Kamieńsk (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 112, poz. 1097, z 2004 r. Nr 20, poz. 227, z 2004 r. Nr 127, poz. 1181, z 2004 r. Nr 232, poz. 2078, z 2005 r. Nr 9, poz. 103, z 2007 r. Nr 327 poz. 2920), Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Herb gminy może być używany w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie ze wzorem graficznym zatwierdzonym przez Radę Miejską w Kamieńsku uchwałą Nr VII/71/03 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamieńsk, jako załączniki Nr 2 .

2. Herb Gminy Kamieńsk stanowi własność gminy i podlega ochronie.

3. Herb Gminy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§ 2. Herb gminy jako symbol i znak tożsamości gminy może być umieszczany:

1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy, jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych;

2) w folderach, biuletynach i innych publikacjach promujących gminę wydawanych przez podmioty wyżej określone;

3) na upominkach, nagrodach, dyplomach okolicznościowych, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotach promujących gminę;

4) na sztandarach gminnych jednostek organizacyjnych i ochotniczej straży pożarnej;

5) na blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach oraz wizytówkach używanych do celów służbowych przez organy gminy i jednostki organizacyjne;

6) na oficjalnych stronach internetowych gminy i jej jednostek organizacyjnych;

7) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;

8) na słupach i tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych gminy;

9) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania;

§ 3. 1. Herbu gminy mogą używać także inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Kamieńska.

2. Burmistrz może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na wydawnictwach i drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, winietach gazet i czasopism, budynkach, ubiorach - jeżeli służą promocji Gminy Kamieńsk - organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Kamieńsk albo mających znaczenie dla rozwoju gminy.

3. Zabrania się używania herbu dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

4. Podmiot, któremu Burmistrz odmówił zgody na używanie herbu może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Rady Miejskiej. Rada rozstrzyga w drodze uchwały.

§ 4. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu może tę zgodę cofnąć jeżeli herb jest używany nie zgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.

§ 5. Burmistrz prowadzi ewidencję podmiotów, którym wydał zgodę na używanie herbu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »