| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/12 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz atrykuł 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr. 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy w Kiernozi uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kiernozi Nr IV/16/11 z dnia 25 stycznia 2011 r, w sprawie określenia formularzy deklaracji i informacji podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Stanisław Stańczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/12
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 22 lutego 2012 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację
(NIP lub PESEL)
...................................

DN 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok
na............................

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Kiernozia

Adres 99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna
? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty
? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny ? 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu/Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

WyszczególnieniePodstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy) w zł, gr

Kwota podatku w zł, gr

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.
........................m2

22.
.........................

23.
.........................

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.
..................... ha

25.
.........................

26.
.........................

3. pozostałe grunty

27.
.................... m2

28.
.......................

29.
........................

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

30.
................... m2

31.
........................

32.
........................

w tym:
-kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.
.....................m2

..................... m2

34.
...........................

...........................

35.
...........................

............................

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.
.......................... m2


........................... m2

........................... m2

37.
.............................


................................

...............................

38.
...........................


...............................

..............................

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.
.......................... m2


........................... m2

........................... m2

40.
..............................


.................................

..................................

41.
.........................


............................

.............................

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.
........................... m2


........................... m2

........................... m2

43.
..............................


.................................

..................................

44.
...........................


...............................

...............................

5. pozostałych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.
.......................... m2
........................... m2

........................... m2

46.
.............................
..................................

.................................

47.
..........................
...............................

..............................

D.3 BUDOWLE

1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.
...........................

49.
............................

50.
..........................

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku***
Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych )

51.
........................

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)


G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

56. Uwagi organu podatkowego


57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

- *** zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - podstawę opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

- Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36 poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/12
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 22 lutego 2012 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składajacego informację
(NIP lub PESEL)
............................

IN - 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2.Rok
na .................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Kiernozia właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Kiernozia

Adres 99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4.Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
?1. właściciel ?2. współwłaściciel ?3. posiadacz samoistny ?4. współposiadacz samoistny ?5.użytkownik wieczysty ?6. współużytkownik wieczysty ?7. posiadacz ?8.współposiadacz

5.Miejsce/a (adres/y)położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

6.Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7.Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8.Imię ojca, imię matki

9.Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11.Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14.Ulica

15. Numer domu/Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJACE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
?1.informacja składana po raz pierwszy na dany rok
?2.korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.
......................................... m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.
..........................................ha

3. pozostałe grunty

22.
..........................................m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

w tym:
-kondygnacji o wysokości od1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

23.
...........................................m2
24.
.......................................... m2
...........................................m2

* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnięmierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa sie również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.
...........................................m2

............................................m2
............................................m2

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.
...........................................m2

...........................................m2
...........................................m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepiów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.
...........................................m2

............................................m2
............................................m2

5. pozostałych ogółem
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.
............................................m2

.............................................m2
.............................................m2

D.3 BUDOWLE

1.budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
..............................................

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

34. Uwagi organu podatkowego

35.Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »