| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 72. ust.1 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lgota Wielka wyodrębnia się corocznie środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin określajacy szczegółowe rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Adam Bujacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2012
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 14 lutego 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkołach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka .

2. Regulamin określa:

1) tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

2) szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach, jest mowa bez bliższego określenia o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin określajacy szczegółowe rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania;

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Lgota Wielka;

3) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lgota Wielka;

4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lgota Wielka;

5) nauczycielu bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka oraz nauczycieli emerytów lub rencistów objętych opieką socjalną przez wyżej wymienione szkoły;

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 3. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy Lgota Wielka, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. 1. Środkami, o których mowa w § 3, dysponuje Wójt.

2. Decyzję, o przyznaniu pomocy, podejmuje Wójt.

Rozdział 3.
Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 5. Ze świadczeń funduszu zdrowonego, moga korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka, łącznie w co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru godzin;

2) nauczyciele, wyżej wymienionych szkół po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę.

§ 6. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Świadczenie przyznaje się w ramach posiadanych środków. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia pieniężne będą przyznawane w części lub nie bedą przyznawane.

3. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego corocznie przez Radę Ministrów.

4. Świadczenie może być przyznane nauczycielowi raz w roku kalendzarzowym.

5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielowi, który spełnia conajmniej jeden z następujacych warunków:

1) leczy się z powodu przewlekłej choroby ;

2) przebieg choroby jest ciężki;

3) korzysta ze specjalistycznej pomocy medycznej;

4) uległ wypadkowi, w wyniku którego poniósł uszczerbek na zdrowiu;

5) stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu w wyniku np. zawału, wylewu.

6. Wysokośc przyznanej pomocy zdrowotnej, uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby (np. koniecznośc stosowania specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.);

2) okoliczności związanych z przebiegiem choroby ( np. dojazd do lekarza) ;

3) wysokości udokumentowanych, poniesionych kosztów leczenia;

4) wysokośc dochodów na jednego członka rodziny nauczyciela ubiegającego się o świadczenie.

7. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej, jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku, staowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Do wniosku należy dołaczyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane w okresie nie dłuższym niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku oświadczenie;

2) kserokopie dokumentów przebiegu choroby i okoliczności jej towarzyszących;

3) oświadczenie, zawierające kluzulę o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, o osiągnietych dochodach na jednego członka rodziny, za okres trzech miesięcy poprzedzajacych miesiąc, w którym nauczyciel składa wniosek.


Załącznik nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami

finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnejWójt Gminy Lgota Wielka

...........................................................................

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

...............................................................................

Adres zamieszkania, nr telefonu

..........................................................................................
szkoła w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony


Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Zwracam sie z prośbą o przyznanie mi świadczenia pieniężnego na pomoc zdrowotną.
Uzasadnienie:
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
(w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie, wydane w okresie nie dłuższym niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku; kserokopie dokumentów przebiegu choroby; oświadczenie zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, o osiagnięty6ch dochodach na jednego członka rodziny za okres trzech miesięcy poprzedzajacych miesiąc, w którym nauczyciel składa wniosek)

W przypadku przyznania pomocy materialnej prosze o przekazanie środków przelewem, na konto:

Nr konta bankowego ....................................................................................................................

...........................................

(data i podpis wnioskonawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »