| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Zadzim

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zadzim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887;) art.110 ust.10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 i Nr 65, poz. 554; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842). Rada Gminy Zadzim uchwala co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Zadzim uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje Wójt Gminy Zadzim w drodze odrębnego zarządzenia w maksymalnym składzie 10 osób.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach;

4) policji;

5) jednostek oświatowych;

6) zakładów opieki zdrowotnej;

7) organizacji pozarządowych;

8) Urzędu Gminy w Zadzimiu;

9) kuratorów sadowych.

3. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy.

4. Zespól działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Zadzim, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do zespołu.

§ 3. Wójt Gminy Zadzim odwołuje członków Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Zadzim w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 2.ust. 4.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w losowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępcą przewodniczącego Zespołu, spośród jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadania członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenia Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej polowa jego członków.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

§ 6. 1. W celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, Zespól może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w uprawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

§ 7. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Zadzim sprawozdania rocznego z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 8. Członkowie Zespołu i grupy robocze wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 9. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Zadzimiu.

§ 10. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim.

§ 13. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »