| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Pabianice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 ,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z radami działalności pożytku publicznego w przypadku ich utworzenia lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie miasta Pabianice, zwane dalej "Podmiotami".

3. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego, o którym mowa w §1 pod obrady Rady Miejskiej w Pabianicach.

§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem conajmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) pisemnej poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do Podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

3) bezpośrednich spotkań z Podmiotami.

2. O wyborze formy konsultacji decyduje Prezydent Miasta Pabianic. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji powinna określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji;

2) miejsce konsultacji.

3. Prezydent Miasta wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. Termin na wyrażenie opinii pisemnych przez Podmioty wynosi 10 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu aktu prawa miejscowego, w sposób o którym mowa w §3 ust. 1.

§ 5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz ich wynikach.

§ 6. 1. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację o przeprowadzeniu konsultacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

§ 7. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8. 1. Wyniki konsultacji opublikowane będą na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

2. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów uchwał, których dotyczyły.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Andrzej Sauter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »