| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/186/12 Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) "należności", rozumie się przez to należność pieniężną zwaną dalej "należnością główną" przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności, zwanymi dalej "należnościami ubocznymi", według stanu w chwili podejmowania decyzji o umorzeniu lub udzieleniu ulgi w jej spłacie, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały jedynie należności uboczne - sumę tychże należności;

2) "organie uprawnionym", rozumie się przez to Prezydenta Miasta Zgierza;

3) "jednostce organizacyjnej gminy", rozumie się przez to jednostki wymienione w załączniku Nr 8 do Statutu Miasta Zgierza.

§ 3. Niniejszą uchwałę stosuje się do należności pieniężnych przysługujących Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek nie będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 4. 1. Należności, o których mowa w § 1 są umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo zostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności określonych w § 4 ust. 1 następuje z urzędu.

4. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

§ 5. Należności o których mowa w § 1 mogą być umarzane w całości lub w części na wniosek dłużnika - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Miasto Zgierz.

§ 6. Organ uprawniony podejmuje decyzję w sprawach wskazanych w § 4 i § 5 samodzielnie jeżeli należność główna nie przekracza 10.000 zł, albo po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza - jeżeli kwota należności głównej przekracza 10.000 zł.

§ 7. 1. W przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli poprzez wydanie stosownego zarządzenia.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 8. 1. Organ uprawniony może na wniosek dłużnika głównego odroczyć termin zapłaty całości lub cześci należności wymagalnych zasądzonych do 12 miesięcy lub rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności do 48 miesięcy, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy Miasto Zgierz.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złożenia wniosku.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, staje się ona natychmiast wymagalna.

§ 9. 1. Dłużnik składając wniosek o umorzenie należności, odroczenie jej terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające złożenie wniosku:

1) zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku;

2) dokument stwierdzający pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej, innych należności i otrzymywanych świadczeń lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej (kserokopie);

3) pisemne oświadczenie dotyczące posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe) wg ustalonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;

4) wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi.

2. Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności będzie cofnięte, jeżeli dowody, na podstawie których nastąpiło rozstrzygnięcie w ich spłacaniu, okażą się nieprawdziwe albo dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności stanowiących podstawę rozstrzygnięcia.

§ 10. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r. str. 5).

2. Wielkość udzielonej pomocy brutto, liczonej łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez jej beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia:

1) wniosku, wg ustalonego wzoru o udzielenie pomocy de minimis zawierającego podstawowe informacje o podmiocie, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych podmiotowi przez organy udzielające pomocy;

3) informacji, wg ustalonego wzoru, dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy de minimis według zasady określonej w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały;

4) oświadczenia, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (D. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 11. Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stosuje się przepisy § 1 - 9, z tym że uprawnienia do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności przysługują Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 12. Upoważnia się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do umarzania należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, jeżeli należność ta nie przekracza kwoty odpowiadającej wysokości dwóch kwot minimalnego wynagrodzenia, ogłoszonego na dany rok. Kierownik jednostki o podjęciu decyzji w tej sprawie przekazuje informację do Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 1 miesiąca.

§ 13. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 15. Traci moc uchwała Nr VIII/77/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 159, poz. 1574).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Jarosław Komorowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/186/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 stycznia 2012 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH
I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA

POUCZENIE
1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
2) Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie.

1. Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko

2. Stan rodzinny (należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Rodzaj stosunku łączącego wskazaną osobę
z wnioskodawcą

3. Majątek (należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny (np. własność, użytkowanie wieczyste))

Nieruchomości

nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie, powierzchnia działki, domu, mieszkania w m2)

nieruchomość rolna (powierzchnia w hektarach)

inne nieruchomości (powierzchnia w hektarach lub w m2)

Pozostały majątek

oszczędności (należy wpisać wartość nominalną i walutę)

papiery wartościowe


inne przedmioty wartościowe (powyżej 10.000 zł)

4. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania)

imię i nazwisko

z jakiego tytułu

dochód miesięczny netto

5. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne (np. wysokość i rodzaj zobowiązań bądź wierzytelności, koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania, koszty leczenia)

6. Miejscowość i data

7. Podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/186/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 stycznia 2012 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS ZAWIERAJĄCY
PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOCIE PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOCIE PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

2. Adres siedziby podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr domu

3. Numer identyfikacyjny REGON

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

5. Klasa rodzaju podstawowej działalności

6. Forma prawna podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

7. Wielkość podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

B. TREŚĆ WNIOSKU
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskowaną pomocą:

.......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................

(stanowisko służbowe)

telefon ................................................

fax ...................................................

e-mail .................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

Data:


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/186/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Nazwa wnioskodawcy: ......................................................

Adres:..................................................................................

NIP:.....................................................................................

REGON:.............................................................................

PKD:..................................................................................

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ

Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych wnioskodawca otrzymał/ nie otrzymał pomoc publiczną.

L.p.

Dzień udzielenia pomocy publicznej

Numer decyzji, umowy albo zaświadczenia

Wartość otrzymanej pomocy w euro:

Przeznaczenie pomocy:

1.

2.

3.

4.

Wielkość przedsiębiorcy:

[_] MIKROPRZEDSIĘBIORCA [_] MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

[_] ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA [_] INNY PRZEDSIĘBIORCAImię i nazwisko: Data i podpis:


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/186/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 stycznia 2012 r.

.........................................................................

Imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy

.........................................................................

Adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy

.........................................................................

Numer Identyfikacji Podatkowej

.........................................................................

PKD

Prezydent Miasta Zgierza

Pl. Jana Pawła II 16

95-100 Zgierz

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań przewidzianej w przepisach art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późń. zm.) przez co rozumie się podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy - niniejszym oświadczam, iż moje przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »