| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/84/12 Rady Gminy Głowno

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157,poz. 1241 i 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146 Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679 i Nr 134, poz.777 ) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 , z 2010 r. Nr 47,poz.278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz.13 i Nr 106, poz.622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno.

§ 2. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na terenie Gminy Głowno.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Głowno powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej;

2) posiadać urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani nie zadające im cierpienia niezbędne do wyłapywania i w razie potrzeby obezwładniania zwierząt;

3) posiadać środek transportu z odpowiednią powierzchnią i kubaturą (przestrzenią) umożliwiającą przewożonym zwierzętom przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leżącej, z zadaszeniem i ścianami zabezpieczającymi zwierzęta przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, z odpowiednim systemem wentylacji z podłogą o odpowiedniej nawierzchni zapewniającej przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny. Przedsiębiorca powinien posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;

4) zapewnić wyłapywanym zwierzętom w razie potrzeby opiekę weterynaryjną;

5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą, w liczbie zapewniającej dyspozycyjność przedsiębiorcy przy świadczeniu usług;

6) przedsiębiorca oraz pracownicy zajmujący się wyłapywaniem oraz transportem bezdomnych zwierząt nie mogą być karani z art. 35 i art. 37 - art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r.Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.);

7) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska;

8) jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje terenem, o którym mowa w pkt.7, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę z podmiotem dysponującym miejscem do czasowego przetrzymywania zwierząt lub przedstawić dokument potwierdzający gotowości przyjęcia wyłapanych przez przedsiębiorcę zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

3. Dokumentami, potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualność przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku);

2) wykaz posiadanych urządzeń i środków służących do wyłapywania zwierząt;

3) wykaz środków transportu oraz decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;

4) akt własności, umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt. 7, umowa lub dokument, o których mowa w ust. 2 pkt. 8;

5) umowa o współpracy z weterynarzem;

6) oświadczenie o posiadanej kadrze pracowniczej odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami;

7) opis oraz wykaz miejsc przeznaczonych do czasowego przetrzymywania zwierząt przed ich przewiezieniem do schroniska z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 8;

8) zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy oraz pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt.6.

§ 3. 1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głowno.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głowno powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzone schronisko;

3) prowadzić schronisko na terenie ogrodzonymi i oznakowanym;

4) posiadać pomieszczenia, urządzenia, obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.z 2004 r. nr 158, poz. 1657 );

5) posiadać umowę lub dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez zakład utylizacji, spalarnię, grzebowisko zwłok zwierzęcych lub ich części;

6) zapewnić zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną;

7) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

8) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (DZ. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia schroniska;

9) przedsiębiorca oraz pracownicy mający kontakt ze zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i art. 37 - art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.).

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualność przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku),

2) wykaz posiadanych urządzeń, środków i obiektów wykorzystywanych do prowadzenia wnioskowanej działalności , o których mowa w ust. 2 pkt.4;

3) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii , o której mowa w ust. 2 pkt. 8;

4) akt własności, umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, na której ma być prowadzone schronisko;

5) umowa o współpracy z weterynarzem;

6) oświadczenie o posiadanej kadrze pracowniczej odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami;

7) umowa lub dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części , o którym mowa w ust. 2 pkt. 5;

8) zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy oraz pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 9.

§ 4. 1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) prowadzić grzebowisko zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie ogrodzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych;

4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą;

5) posiadać urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części, z zastrzeżeniem pkt.6,

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych lub ich części;

6) jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych;

7) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt lub ich części, które zostały zagrzebane;

8) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności, w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych lub ich części, stwierdzającą spełnienie wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

3. Dokumentami, potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualność przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku);

2) wykaz posiadanych urządzeń o których mowa w ust. 2 pkt. 5, niezbędnych do prowadzenia działalności;

3) akt własności, umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt. 2;

4) decyzję Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii, o której mowa w ust. 2 pkt.8;

5) umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych, o którym mowa w ust. 2 pkt.6 .

4. Grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno lub ustalonym ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla planowanej inwestycji.

5. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych lub ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części winien udokumentować posiadanie pojazdu do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 5. 1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gminy Głowno powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) prowadzić ww. działalność na terenie ogrodzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych;

4) posiadać odpowiednio przeszkolona kadrę pracowniczą;

5) dysponować urządzeniami i obiektami niezbędnymi do prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, z zastrzeżeniem lit.f,

b) miejscem magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) urządzeniem do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części,

d) środkami do gromadzenia i przechowywania odpadów powstałych w procesie spalania,

e) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania,

f) jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych;

6) pozwolenie na użytkowanie obiektu w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

7) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt oraz ich części, które zostały spalone w ramach prowadzonej działalności ;

8) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności, w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części stwierdzającą spełnienie wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

3. Dokumentami, potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualność przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku);

2) wykaz posiadanych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 2 pkt. 5;

3) akt własności, umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt. 2;

4) oświadczenie o posiadanej kadrze pracowniczej;

5) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności, w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, o której mowa w ust. 2 pkt. 8;

6) umowa gwarantująca odbiór lub dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania;

7) umowa gwarantująca odbiór zwłok zwierzęcych lub dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych, o której mowa w ust. 2 pkt.5 lit f;

8) pozwolenie na użytkowanie obiektu w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4. Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonym ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla planowanej inwestycji.

§ 6. Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie zezwolenia , przedkłada odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 2 ust 3, § 3 ust.3, § 4 ust.3 i ust.5 oraz § 5 ust.3 w postaci oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Mikołajczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »