| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Jeżów

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 , art. 8 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

§ 1. W statucie GOPS w Jeżowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 3 listopada 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie zmienianym Uchwałą Nr XXX/184/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2009r. oraz Uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 02 grudnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 po pkt. 15 dodaje się pkt. 16 o brzemieniu:

" 16) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887). " ;

2) § 7 po pkt. 6 dodaje się pkt. 7 o brzmieniu:

" 7) Realizacja zadań wynikająca z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny. " ;

3) § 7 ustęp 1 po pkt.7 dodaje się pkt. 8 o brzmieniu:

" 8) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. " ;

4) § 10 otrzymuje brzmienie :

" Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współpracuje odpowiednio z Kierownikiem Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Gminie Jeżów. " .

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »