| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/90/11 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; zm.: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717; zm.: z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413; z 2010r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Nr 130 poz.871; z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz.901 ), w nawiązaniu do uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Lubochnia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia, a także stwierdzając, że nie narusza on ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubochnia", przyjętego uchwałą Nr XLII/220/06 Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 sierpnia 2006r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. U chwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia , zwany dalej "planem" .

§ 2. Granica obszaru objętego planem jest zgodna z granicą planu ustaloną na załączniku do uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Lubochnia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia.

§ 3. 1. Integralną część planu stanowią:

1) niniejsza uchwała;

2) załącznik graficzny nr 1. - w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - załącznik graficzny zwany rysunkiem planu;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Lubochnia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Lubochnia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "działce inwestycyjnej" - należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę;

2) "intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków do całkowitej powierzchni działki inwestycyjnej;

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku, z zastrzeżeniem: naziemna część budynku nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii z wyjątkiem elementów, o których mowa w § 5, ust. 2, pkt 1;

4) "uciążliwości" - należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu przepisów odrębnych;

5) "usłudze nieuciążliwej" - należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu przepisów odrębnych;

6) "przeznaczeniu terenu" - należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;

7) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;

8) "przeznaczeniu towarzyszącym" - należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu;

9) "rysunku planu" - należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

10) "terenie" - należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu.

4. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie ujętych w § 3, ust. 3, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

§ 4. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenia terenu:

a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową,

c) US/U - teren usług sportu i rekreacji z towarzyszącą zabudową usługową,

d) KDL - teren dróg publicznych klasy lokalnej,

e) KDD - teren dróg publicznych klasy dojazdowej,

f) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) poza granicą mpzp - granica strefy "E" ochrony ekspozycji;

2) cały obszar mpzp - Koluszkowsko - Lubochniański Obszar Chronionego Krajobrazu - projekt;

3) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia 20kV;

4) linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia 20kV.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" § 4 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §6 ÷ §10 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

a) na maksymalną odległość - 1,5 m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią,

b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;

2) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) na terenach: IE, KDL, KDD zakaz lokalizowania reklam,

b) na terenach: MN, MN/U, US/U dopuszczenie lokalizowania reklam wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną w granicach działek inwestycyjnych, na których zostaną usytuowane,

c) na terenach: MN, MN/U dopuszczenie lokalizowania reklam wyłącznie na płaszczyznach elewacji budynków,

d) na terenach: MN zakaz lokalizowania reklam o powierzchni reklamowej większej niż 1 m 2 w granicach jednej działki inwestycyjnej,

e) na terenach: MN/U, US/U zakaz lokalizowania reklam o powierzchni reklamowej większej niż 2 m 2 w granicach jednej działki inwestycyjnej.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę inwestycyjną, do której inwestor posiada tytuł prawny, z wyjątkiem celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

3) w zakresie ochrony akustycznej na terenach: MN, MN/U ustala się maksymalny - dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) tereny w całości znajdują się w granicach projektowanego Koluszkowsko - Lubochniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

4. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 10 ust. 2, pkt 8 i art. 2, pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2) dla pozostałych terenów przestrzeni publicznej wymagania są zgodne z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi uchwały.

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: tereny: 1.KDL, 2.KDL, 4.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.MN, 11.MN, 12.MN/U, 14.MN/U, 15.MN, 16.MN, 18.MN częściowo znajdują się w pasie technologicznym od napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV o szerokości 15 m (po 7,5 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), ustala się nakaz jego uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek i lokalizowania zabudowy.

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy:

a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki budowlane uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych,

b) działka powstanie w wyniku wydzielenia jej części pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty układu komunikacyjnego.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) podczas prac inwestycyjnych nakaz uwzględnienia stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczenie w użytkowaniu działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, itp.;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych ujęć wody;

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu,

b) odprowadzanie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej,

c) dopuszczenie odprowadzania ścieków z budynków do zbiorników bezodpływowych, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi,

d) dopuszczenie stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanej i zrealizowanej kanalizacji deszczowej,

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów, poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu do czasu budowy kanalizacji deszczowej,

c) nakaz podczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do gruntu,

d) nakaz podłączenia działek i budynków do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej do ich obsługi,

e) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni min. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi.

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) realizację zasilania z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, z możliwością budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej,

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej,

b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 1 m od gazociągu w rzucie poziomym,

c) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników gazowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną,

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza,

8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów,

b) na terenach: MN, MN/U dopuszczenie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych,

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnymi regulaminami.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza się użytkowanie działek inwestycyjnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora, z wyjątkiem celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: stawka procentowa wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 9.MN, 11.MN, 15.MN, 16.MN, 18.MN, 20.MN ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) lokali usługowych - nieuciążliwych z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych, wyłącznie w części parterowej budynku, o udziale powierzchniowym zgodnym z przepisami odrębnymi,

b) budynków gospodarczych,

c) obiektów małej architektury,

d) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży,

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

f) zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) lokalizowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej;

4) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,3,

b) minimalna - 0,1;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 60%;

7) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m,

b) gospodarczej i garażowej - 5 m;

8) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 25 0 - 45 0 ;

9) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

10) stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

12) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

13) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

14) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny,

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,

- garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 1200 m 2 ;

2) dopuszcza się podział na dwie równe działki, mniejsze niż określone w pkt 1, działek o minimalnej powierzchni 1800 m 2 , które zostały uzyskane w wyniku wydzielenia terenów wyznaczonych w planie liniami rozgraniczającymi pod infrastrukturę energetyczną oraz układ komunikacyjny;

3) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 18 m;

4) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego - 80 0 ÷ 100 0 .

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 12.MN/U, 13.MN/U, 14.MN/U, 17.MN/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie towarzyszące: zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) budynków gospodarczych,

b) obiektów małej architektury,

c) dojazdów, miejsc do parkowania i garaży,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się lokalizowanie usług w formie wydzielonych lokali i/lub budynków wolno stojących;

3) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

4) lokalizowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej;

5) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią;

6) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,4,

b) minimalna - 0,1;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 40%;

8) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m,

b) gospodarczej i garażowej - 5 m,

9) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 25 0 - 45 0 ;

10) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

11) stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

12) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

13) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

14) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

15) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny,

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,

- garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 1200 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 18 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego - 80 0 ÷ 100 0 .

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 19.US/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji, w zakresie: urządzenia sportowe, terenowe obiekty sportowe, place zabaw, itp;

2) przeznaczenie towarzyszące: zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) budynków gospodarczych,

b) obiektów małej architektury,

c) dojazdów, miejsc do parkowania,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) zieleni urządzonej;

2) intensywność zabudowy:

a) maksymalna - 0,2,

b) minimalna - 0,1;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki inwestycyjnej - 60%;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 10 m,

b) gospodarczej - 5 m;

5) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 25 0 - 45 0 ;

6) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu i szarości;

7) stosowanie pokrycia dachowego w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

8) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;

9) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach inwestycyjnych;

10) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 1 miejsce postojowe na 35 m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny,

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

12) zakaz lokalizowania garaży.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna wielkość nowych działek budowlanych - 2000 m 2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowych działek budowlanych: 60 m;

3) kąt położenia granic nowych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego - 80 0 ÷ 100 0 .

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDL, 2.KDL, 3.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD ustala się przeznaczenie:

1) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL ;

2) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD .

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) zieleni urządzonej;

2) dla terenu: 1.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 12 m;

3) dla terenu: 2.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 12 m;

4) dla terenu: 3.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;

5) dla terenu: 4.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m;

6) dla terenu: 5.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 8 m;

7) dla terenu: 6.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m;

8) dla terenu: 7.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m;

9) dla terenu: 8.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10 m.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 10.IE ustala się przeznaczenie: urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie: zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) stosowania zakazu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) stosowania ogrodzeń ażurowych minimalnie w - 70% (rozliczanych w ramach jednego segmentu ogrodzenia),

c) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości - 1,60 m.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Majchrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/11
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik graficzny - rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/90/11
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubochnia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/90/11
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubochnia o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Lubochnia ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę i finansowane z:

1) dochodów własnych budżetu gminy,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »