| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/244/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1485, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 17/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 48/VIII/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 czerwca 1999 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu, zmienionej Uchwałą Nr XLII/2009 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 383/XLII/2006 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie uchwał w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu, zmienionej Uchwałą Nr LIV/706/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie uchwał w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu dokonuje się zmiany:

1) § 2 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:

"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej "Centrum" realizuje zadania własne Powiatu w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami lub wykonywane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej.";

2) w § 3 dopisuje się ust. 3a w brzmieniu:

"Mienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest mieniem Powiatu zarządzanym przez Centrum.";

3) w § 4 dopisuje się pkt 1a w brzmieniu:

"ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);";

4) w § 7 kolejne ustępy otrzymują oznaczenie punktu;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"1. Starosta przy pomocy Centrum sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.

2. Kierownik Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

3. Kierownik Centrum, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.

4. Centrum może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

5. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Powiatu decyzje administracyjne wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Centrum i inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Kierownika.

6. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości Powiatu, decyzje wydaje Starosta, upoważniony przez niego Kierownik Centrum lub inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Kierownika.

7. Starosta może upoważnić Kierownika Centrum do zawierania i rozwiązywania umów cywilno - prawnych w zakresie pieczy zastępczej.

8. Kierownik Centrum współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi.

9. Kierownik Centrum składa Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego


Klemens Derach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »