| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/77/2012 Rady Gminy Brąszewice

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" położonego przy Szkole Podstawowej w Godynicach należącego do Gminy Brąszewice

Na podstawie art. 18 ust.1, 40 ust. 2 pkt 4 art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Brąszewice uchwala:

§ 1. Regulamin korzystania z kompleksu sportowego Orlik 2012 zlokalizowanego w miejscowości Godynice przy Szkole Podstawowej w Godynicach gm. Brąszewice, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brąszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brąszewice oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Strumiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/77/2012
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 26 stycznia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE GM. BRĄSZEWICE

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

§ 2. Administratorem kompleksu sportowego "Orlik" jest Dyrektor Szkoły Podstawowowej w Godynicach.

§ 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, oraz zaplecze sanitarno - szatniowe.

§ 4. Korzystający z obiektu - kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.

§ 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne i ogólnodostępne.

§ 6. Osoby korzystające z Orlika zobowiązane są do wpisywania się w księdze użytkowników, prowadzonej przez animatora.

§ 7. Kompleks sportowy czynny jest w następujących godzinach:

1) w dniach od poniedziałku do piątku w okresie, w którym prowadzone są zajęcia szkolne:

a) od godz. 8 00 - 15 00 pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkół z terenu Gminy Brąszewice;

b) od godz. 15 00 - 20 00 w okresie zimowym;

c) od godz. 15 00 - 22 00 w okresie letnim.

2) w sobotę i niedzielę oraz w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne:

a) od godz. 10 00 - 19 00 w okresie zimowym;

b) od godz. 8 00 - 22 00 w okresie letnim.

§ 8. Dni, w których kompleks boisk będzie nieczynny zostaną podane oddzielną informacją.

§ 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u animatora spotu, który ustali harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu sportowego.

§ 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

§ 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5) żucia gumy, palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

6) przebywania i korzystania z kompleksu boisk sportowych w stanie nietrzeźwym;

7) zaśmiecania;

8) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

10) wprowadzania zwierząt;

11) korzystania z boisk bez zgody animatora, nauczyciela;

12) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

§ 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialna ponoszą osoby korzystające i opiekunowie grup zorganizowanych.

§ 13. W porze wieczornej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia:

a) boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi co najmniej 10 osób;

b) boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających wynosi minimum 8 osób.

§ 14. Za stan techniczny wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie kompleksu sportowego odpowiada administrator obiektu.

§ 15. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

§ 16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu.

§ 17. Administrator ani animator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu wobec korzystających z obiektu jak również za rzeczy materialne pozostawione na obiekcie sportowym.

§ 18. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych należy zgłaszać Administratorowi obiektu.

§ 20. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem powyższego regulaminu oraz przepisów P-POŻ i BHP.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »