| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/63/2012 Rady Gminy Chąśno

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043, z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz. 901) i w nawiązaniu do uchwały nr XXXVI/174/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chąśno.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów (obejmujący część działki o numerze ewidencyjnym 206).

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego niniejszym planem miejscowym został określony na rysunku planu.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu stanowiący załącznik numer 1, którego treść obowiązującą stanowią:

a) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem literowym dotyczącym ich przeznaczenia,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są granicą obszaru planu,

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających terenu,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy,

f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy,

g) zwymiarowanie linii rozgraniczających terenu lub linii zabudowy - w metrach;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik numer 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik numer 3.

§ 3. Planem miejscowym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 procent.

§ 4. 1. Ilekroć w planie miejscowy jest mowa o:

1) dopuszczeniu określonej zabudowy i zagospodarowania terenu- należy przez to rozumieć uprawnienia do utrzymania istniejących i wykonywania zaprojektowanych obiektów budowlanych lub form zagospodarowania, które wykraczają poza zakres działań ustalonych jako przeznaczenie terenu, a które zostały wskazane w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu;

2) działce budowlanej, zwanej dalej działką - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej są zgodne z ustaleniami niniejszego planu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

3) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki, która bezpośrednio przylega do drogi zapewniającej tej działce dostęp do drogi publicznej;

4) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony niniejszym planem dla działki, a uzyskany z podzielenia powierzchni całkowitej budynków na działce przez powierzchnię działki;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię na rysunku planu, w której może być umieszczona ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej przyległej drogi i która nie dotyczy takich elementów architektonicznych jak: balkon, wykusz, zadaszenie wejścia, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, jeśli przekroczenie to nie jest większe niż 1,3 m;

7) obszarze planu - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejszego planu;

8) obszarze urbanistycznym - należy przez to rozumieć fragment obszaru gminy, którego granice pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjnego;

9) polu widoczności - należy przez to rozumieć powierzchnię w obrębie skrzyżowania dróg, ulic (poza jezdniami), wolną od przeszkód takich, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, parkujące pojazdy itp., wyższych niż 0,75 m;

10) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalony planem zespół działań możliwych do realizacji w terenie i które zostały określone w tekście planu i oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi;

11) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu;

12) terenie - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich części, dla których zostały określone niniejszym planem przeznaczenie i zasady zagospodarowania, a które zostały oznaczone w tekście oraz na rysunku planu symbolem cyfrowym;

13) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyrażony w procentach) ustalony niniejszym planem dla działki a uzyskany z podzielenia powierzchni gruntu rodzimego wraz z wodą powierzchniową na działce, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m 2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, przez powierzchnię działki;

14) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony niniejszym planem dla działki, a uzyskany z podzielenia powierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami na działce przez powierzchnię działki;

15) wysokości budynków określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia;

16) zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć określone planem wymagania stawiane przy realizacji przeznaczenia terenu.

2. Ilekroć w ustaleniach planu miejscowego odnoszących się do przeznaczenia terenu jest mowa o:

1) drogach publicznych, oznaczonych symbolem " KD " - należy przez to rozumieć działania ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych dróg (lub ulic) służących komunikacji publicznej, w tym klasy: dojazdowe - o symbolu "KD-D" ;

2) zabudowie produkcyjnej, składach i magazynach , oznaczonej symbolem "P" - należy przez to rozumieć działania ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych obiektów budowlanych służących działalności: produkcyjnej nierolniczej, w zakresie usług produkcyjnych, magazynowo-składowej, baz transportu samochodowego, warsztatów remontowych i w zakresie diagnostyki środków transportu, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, garażami, a także dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi dla samochodów, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;

3) zabudowie zagrodowej z mieszkaniową jednorodzinną , oznaczonej symbolem "RMm" - należy przez to rozumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych (z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, garażami, a także dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi dla samochodów, infrastrukturą techniczną oraz zielenią):

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej lub zabudowie jednorodzinnej,

b) obiektów niemieszkalnych zabudowy zagrodowej, z wykluczeniem budynków inwentarskich przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 10 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza,

c) obiektów budowlanych służących działalności w zakresie handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m 2 oraz usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną.

3. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust.1 i ust.2, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu na dzień uchwalenia niniejszego planu.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązującena całym obszarze planu lub na terenach o wyszczególnionym przeznaczeniu

§ 5. Linie rozgraniczające terenów należy identyfikować w oparciu:

1) o punkty identyfikacyjne (wskazane na rysunku planu naniesienia wynikające z treści mapy) lub;

2) zwymiarowanie na rysunku planu, lub;

3) o przebieg linii granicznych działek gruntu - jako linie pokrywające się z tymi elementami rysunku planu;

4) w sytuacji wyczerpania warunków, o których mowa w pkt 1,2 i 3, w oparciu o miary graficzne z rysunku planu.

§ 6. Przebieg linii zabudowy określa się na rysunku planu poprzez wskazanie punktów identyfikacyjnych (naniesienia wynikające z treści mapy) lub zwymiarowanie.

§ 7. 1. Ogrodzenia od strony dróg winny spełniać następujące warunki:

1) maksymalna wysokość - 1,8 m;

2) wykluczenia zastosowania jako wypełnienia powierzchni przęseł prefabrykowanych elementów betonowych.

2. Warunki, o których mowa w ust.1, nie dotyczą ogrodzeń mających pełnić funkcje ekranu izolującego obiekty uciążliwe, a którego obowiązek wykonania ustalono w wyniku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w myśl przepisów odrębnych.

§ 8. Ustala się zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wymagane jest równoczesne lub wyprzedzające wykonanie elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń określonych przeznaczeniem terenu;

2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną ustala się preferencje dla zastosowania niewęglowych czynników ciepła;

3) wyodrębniony w planie teren o przeznaczeniu określonym symbolem "RMm" wskazuje się jako rodzaj terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska - jako "teren przeznaczony na cele mieszkaniowo-usługowe".

§ 9. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych winny być dostosowane do potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych, przy zachowaniu wymogów niniejszego planu i przepisów odrębnych;

2) fragment działki przeznaczony pod dojazd winien posiadać szerokość nie mniejszą niż 5m; ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających po wydzieleniu działki lub działek;

3) wydzielenie działki gruntu pod dojazd wymaga zachowania narożnych ścięć jej granic w obrębie skrzyżowania nawiązującego dojazd do drogi publicznej (ulicy), o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m; warunek nie dotyczy sytuacji uzasadnionej względami technicznymi lub ochroną drzewostanu;

4) w terenie o przeznaczeniu określonym symbolem "RMm" przy podziale lub scaleniu i podziale nieruchomości obowiązuje zachowanie minimalnej powierzchni działki w wielkości 500 m 2 i minimalnej szerokości frontu działki w wymiarze 20 m;

5) w terenie o przeznaczeniu określonym symbolem "P" przy podziale lub scaleniu i podziale nieruchomości obowiązuje zachowanie minimalnej powierzchni działki w wielkości 2000 m 2 i minimalnej szerokości frontu działki w wymiarze 40 m;

6) kąt położenia granic podziału nieruchomości (granic powstałych w wyniku podziału) w stosunku do pasa drogowego drogi obsługującej winien być zbliżony (z tolerancją do 20%) do kąta istniejących granic nieruchomości;

7) wydzielenie działek gruntu nie spełniających warunków, o których mowa w pkt 4-6, jest dopuszczalne w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości.

§ 10. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających obowiązkowo scalenia i podziału nieruchomości.

§ 11. Z uwagi na uwarunkowania nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 12. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych.

§ 13. Z uwagi na uwarunkowania, nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 14. Ustala się zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej lub ujęć własnych przy zachowaniu przepisów odrębnych;

2) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej; do czasu oddania sieci kanalizacyjnej do użytkowania, ścieki bytowe mogą być odprowadzone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub do przydomowych (lub przyzakładowych) oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych;

3) ścieki przemysłowe odprowadzane do komunalnych sieci i urządzeń kanalizacyjnych winny spełniać normy jakości określone w przepisach odrębnych;

4) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, do ziemi, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o:

a) istniejącą w obszarze planu stację transformatorową (zasilaną linią elektroenergetyczną średniego napięcia), z dopuszczeniem jej konserwacji, wymiany oraz rozbudowy,

b) projektowane stacje transformatorowe zasilane liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia sytuowane w terenie o przeznaczeniu określonym symbolem "P" (w przypadku zapotrzebowania) - z zachowaniem dostępu tych obiektów do ogólnodostępnej drogi,

c) istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia;

6) usuwanie odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 15. Dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają przyległe drogi publiczne w terenach o symbolach: 1.45.KD-L i 1.46.KD-D (tereny poza obszarem niniejszego planu miejscowego).

§ 16. 1. Realizacja obiektów służących działalności usługowej lub produkcji nierolniczej wymaga budowy na działce miejsc postojowych dla samochodów użytkowników tej zabudowy.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, dotyczy realizacji nowego obiektu budowlanego lub zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego.

3. W przypadku realizacji obiektu usługowego należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości, minimum:

a) dla obiektu handlowego - dwa stanowiska na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50m 2 powierzchni sprzedaży,

b) dla innych, nie wymienionych wyżej, obiektów o funkcji usługowej - jedno stanowisko na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100m 2 powierzchni użytkowej.

4. W terenie o przeznaczeniu określonym symbolem "P" należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów w ilości, licząc łącznie:

a) minimum 1 stanowisko dla samochodów osobowych na każde rozpoczęte trzy miejsca pracy,

b) minimum 2 stanowiska dla samochodów ciężarowych na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów.

§ 17. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) na terenach, dla których w planie ustala się inne przeznaczenie niż dotychczasowe użytkowanie dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, niezbędnych do dotychczasowego sposobu użytkowania terenu lub jego fragmentu;

2) termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, związanej z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w planie.

§ 18. W przypadku wystąpienia kolizji zabudowy z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych wymagana jest ich przebudowa w sposób gwarantujący funkcjonowanie melioracji wodnych na przyległych obszarach.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania zagospodarowania wyodrębnionych terenów.

§ 19. W obszarze urbanistycznym - wieś Błędów wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolami cyfrowymi: 1.79. 1.80. i 1.81 .

§ 20. Dla terenu 1.79. ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD- D );

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) ulica klasy "dojazdowa" (teren stanowiący narożne ścięcie linii rozgraniczających ulicy przy skrzyżowaniu z drogą nr 105054E),

b) w terenie obowiązuje zachowanie pola widoczności.

§ 21. Dla terenu 1.80. ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa z mieszkaniową jednorodzinną (symbol RMm );

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) w pasach terenu zawartych pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i liniami rozgraniczającymi przyległych dróg dopuszcza się utrzymanie istniejącej sieci elektroenergetycznej i realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, których zasięg obsługi wykracza poza obsługę terenu,

b) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe o wysokości do 10 m, pokryte dachem wielospadowym, o nachyleniu połaci w zakresie od 15 0 do 45 0 , z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.

c) budynki pozostałe (nie wymienione w lit. b) do 12 m, pokryte dachem o nachyleniu połaci nie większym niż 45 0 ,

d) wskaźnik zabudowy działki do 0,5,

e) udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki - co najmniej 25%,

f) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8.

§ 22. Dla terenu 1.81. ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny (symbol P );

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) w pasie terenu zawartym pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy i linią rozgraniczającą przyległej drogi dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, których zasięg obsługi wykracza poza obsługę terenu,

c) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10%,

d) budynki o wysokości do 20 m,

e) dachy na budynkach o nachyleniu połaci do 45 0 ,

f) dopuszcza się wykonanie na budynkach przekrycia o profilach łukowych,

g) wskaźnik zabudowy działki do 0,6,

h) udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki - co najmniej 10%,

i) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8.


Rozdział 4. Postanowienia końcowe.

§ 23. Tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVII/126/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chąśno obejmującego fragmenty wsi: Błędów, Chąśno, Chąśno Drugie, Goleńsko, Karnków, Karsznice Duże, Karsznice Małe, Marianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza Wieś, Przemysłów, Sierżniki, Skowroda, Wyborów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 392, poz. 3480) dotyczące obszaru objętego niniejszym planem miejscowym.

§ 24. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady


Ireneusz Sołtysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/63/2012
Rady Gminy Chąśno
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/63/2012
Rady Gminy Chąśno
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów uwagi nie wpłynęły.

Przewodniczacy Rady


Ireneusz Sołtysiak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/63/2012
Rady Gminy Chąśno
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Zadaniem inwestycyjnym Gminy będącym realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, fragment wsi Błędów jest wykup gruntów o powierzchni 12,5 m 2 przeznaczonego w tym planie pod drogę dojazdową (w terenie oznaczonym symbolami 1.79.KD-D.). Teren stanowi narożne ścięcie linii rozgraniczających drogi obsługującej zabudowę wsi Błędów przy skrzyżowaniu z drogą gminą nr 105054E.

Finansowanie powyższego zadania odbywać się będzie w oparciu o środki własne Samorządu.

Przewodniczacy Rady


Ireneusz Sołtysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »