| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 31 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Wieruszów oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/100/2003 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Wieruszów oraz sposobu jej poboru, wprowadza sie następujące zmiany:

- w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Pobór opłat targowych dokonywany będzie przez następujących inkasentów:

1) przez Spółdzielnię Transportu Wiejskiego w Wieruszowie - na targowisku przy ul. Teklinowskiej nr 63, prowadzonym przez wyżej wymienioną Spółdzielnię;

2) przez przedsiębiorcę Jana Gruszkę, prowadzącego działalność gospodraczą pod nazwą Hurt i Detal Artykułami Budowlanymi na targowisku przy ul. Teklinowskiej 58a, prowadzonym przez wyżej wymienionego przedsiębiorcę;

3) przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, którzy pobór opłaty będą dokonywać bez wynagrodzenia z tytułu inkasa - na targowiskach miejskich przy ul. Polnej - Okrzei i ul. Osiedlowej oraz na innych targowiskach niż wymienione w pkt. 1 i 2, na terenie Gminy Wieruszów.

3. Ustala się dla inkasentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50 % pobranych opłat.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »