| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/141/12 Rady Gminy Zgierz

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DZ.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje :

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/187/04 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 194, poz. 1739), zmienionym uchwałą Nr VII/41/07 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucieGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 141, poz. 1274) wprowadza się następujące zmiany:

1) W dziale Przepisy ogólne § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu zwany dalej GOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz.1362 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz.992z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r Nr 192, poz.1378z późn. zm);

6) ustawy z 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

7) ustawy z 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r Nr 149, poz.887);

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz.1240 z późn. zm);

9) uchwały Nr VI/34/90 Rady Gminy w Zgierzu z dnia 21 grudnia 1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, Uchwały Nr X/114/95 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 czerwca 1995 r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/90 Rady Gminy w Zgierzu z dnia 21 grudnia 1990 r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Zgierz.

10) Niniejszego Statutu. " ;

2) W Dziale II-Cele i zadania GOPS:

a) § 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

" 1. GOPS realizuje zadania własne Gminy zarówno o charakterze obowiązkowym jaki fakultatywnym zgodnie z ustawami wymienionymi w § 1 niniejszego Statutu.

2. GOPS wykonuje inne zadania zlecone przez organy Gminy związane z wymienionymi w § 1 ustawami. " ,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

" GOPS ustala prawo do nabywania świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizuje wypłatę tych świadczeń. " ;

3) W Dziale III-Organizacja GOPS:

a) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. W GOPS zatrudnia się pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r Nr 50 poz. 398 ze zm.). " ,

b) § 9 dodaje się ust. 7 i 8:

" 7. W ramach GOPS działa Punkt Konsultacyjny w zakresie prowadzenia terapii i porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Zgierz w miejscowościach Dąbrówka, Gieczno, Grotniki, Słowik i Smardzew zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. W ramach GOPS działa Zespół do spraw asysty rodzinnej. " .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »