| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/119/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 Nr 145, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622 Nr 152, poz.807 i Nr 230, poz. 1373), Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Grażyna Dębska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki, przeznaczone do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym:

a) atestowane urządzenia i sprzęt, przy pomocy, którego zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz uniemożliwiające zadawania im cierpienia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek w ilości równiej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;

2) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i transportu zwierząt, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

3) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonania usług w zakresie świadczenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną;

5) posiadać umowę na odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych, z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;

6) posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie będzie możliwe.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko, wyposażoną w:

a) ogrodzenie wykonane z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób postronnych na teren schroniska,

b) tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym schronisko;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, a w szczególności:

a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami);

5) zapewnić nadzór i opiekę weterynaryjną.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA W ZAKRESIE GRZEBOWISK

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane grzebowisko lub spalarnia;

2) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, które będzie wykonane z trwałego materiału, w sposób uniemożliwiający przedostanie się na teren grzebowiska zwierząt i osób postronnych oraz oznakowaną tabliczkami informującymi o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym grzebowisko;

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia grzebowiska, w szczególności:

a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, w przypadku grzebowiska,

e) środkami do czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do transportu zwłok zwierzęcych, w przypadku grzebowiska;

5) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko;

6) zapewnić nadzór weterynaryjny, w przypadku grzebowiska;

7) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności:

a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającą wymagania odrębne,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych i ich części;

8) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących instalację oraz kierownika spalarni, posiadającego kwalifikacje wymagane przepisami odrębnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »