| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Ozorków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (tj.: Dz.U. z 2009 r Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, 1707) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pomniki przyrody wymienione w załączniku do niniejszej uchwały objęte są ochroną ze względu na szczególne wartości przyrodnicze.

§ 2. Pomnikom przyrody nadaje się imiona zgodnie z załącznikem do uchwały.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, które mogłyby negatywnie oddziaływać na pomniki przyrody z wyjątkiem prac związanych z remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych w sąsiedztwie obiektu, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

4) umieszczania tablic reklamowych na obiekcie;

5) uszkadzania i zanieczyszczania gleby.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/302/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do Uchwały Nr XXI/186/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY

Lp.

Opisy drzew uznanych za pomniki przyrody

Położenie obiektu

Nr działki

Obręb

Współrzędne geograficzne

Nadane imiona

1

Dąb szypułkowy o obw. pnia 502 cm

Cmentarz przy ul. Zgierskiej 37

147/2

9

N: 51s 57' 17'' E: 19s 18' 17''

-

2

Dąb szypułkowy o obw. pnia 400 cm

Cmentarz przy ul. Zgierskiej 37

147/2

9

N: 51s 57' 18'' E: 19s 18' 19''

-

3

Lipa drobnolistna o obw. pnia 358 cm

ul. Partyzan-tów

585

9

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 53''

-

4

Lipa drobnolistna o obw. pnia 318 cm

ul. Wigury 14

42/6

5

N: 51s 58' 00'' E: 19s 16' 57''

"URSZULA"- Urszula Ledóchowska, święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusowego przekształconego w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek

5

Olcha czarna o obw. pnia 450 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 45'' E: 19s 17' 17''

"MATYLDA" - Matylda Schlösser - sponsorowała budowę szkoły przy ul. Listopadowej 13 (dawna Metalówka) i Domu Starców, wspierała finansowo Parafię Ewangelicko-Augsburską

6

Jesion wyniosły o obw. pnia 440 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 16''

"SZYMON" - Szymon Szubski - przybysz z Wielkopolski, dziedzic wsi Ozorków

7

Jesion wyniosły o obw. pnia 480 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 13''

"HENRYK" - Henryk Schlösser jeden z braci, dzięki którym Ozorków wszedł do czołówki miast włókienniczych, założyciel nowoczesnej fabryki bawełny

8

Jesion wyniosly o obw. pnia 400 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"TKACZ" - zawód ozorkowian w XIX w.

9

Jesion wyniosły o obw. pnia 390 cm

Park przy ul. Traugutta

61/1

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"KAROL" - Karol Scheibler "WACŁAW" - Wacław Skarżyński - Burmistrz Ozorkowa w latach 1923-1939

10

Jesion wyniosły o obw. pnia 310 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 14''

"SUKIENNIK" - zawód ozorkowian w XIX w.

11

Jesion wyniosły o obw. pnia 344 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 14''

"PŁÓCIENNIK" - zawód ozorkowian w XIX w.

12

Jesion wyniosły o obw. pnia 255 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 14''

"JOHANN" Johann König - członek Rady Municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)

13

Jesion wyniosły o obw. pnia 288 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"IGNACY" - Ignacy Starzyński dziedzic Ozorkowa, przekształcił wieś Ozorków w osadę fabryczną, a następnie w miasto

14

Dąb szypułkowy o obw. pnia 230 cm

Park przy ul. Stypułko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 51''

"STYPUŁKOWSKI" - Leon Stypułkowski ksiądz, odznaczony Orderem Virtuti Militari

15

Dąb szypułkowy o obw. pnia 306 cm

Park przy ul. Stypułko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 02'' E: 19s 16' 52''

"WACŁAW" - Wacław Kropp - Burmistrz Ozorkowa od 1923 do 1939 r.

16

Dąb szypułkowy o obw. pnia 260 cm

Park przy ul. Stypuko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 52''

"STRZELEC" - Towarzystwo Strzeleckie w Ozorkowie

17

Dąb szypułkowy o obw. pnia 202 cm

Park przy ul. Stypułko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 53''

"TUR" - Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych założone przez Adama Skupiewskiego - działacza robotniczego z okresu walk rewolucyjnych z caratem

18

Dąb szypułkowy o obw. pnia 403 cm

ul. Traugutta

97

5

N: 51s 47' 53'' E: 19s 17' 16''

"KACPER" - Kacper Nisiecki - jezuita, autor pierwszej wzmianki o Ozorkowie z 1344 r.

19

Dąb szypułkowy o obw. pnia 270 cm

ul. Traugutta

97

5

N: 51s 57' 42'' E: 19s 17' 17''

"BORUTA" - Diabeł Boruta - fikcyjna postać zamieszkująca podziemia zamku w Łęczycy

20

Klon srebrzysty o obw. pnia 347 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 12''

"JÓZEF" - Józef Zajączek - namiestnik królewski, podpisał postanowienie o wyniesienie osady rzemieślniczej Ozorków do rzędu miast prywatnych w Królestwie Polskim

21

Dąb szypułkowy o obw. pnia 410 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/5

5

N: 51s 57' 57'' E: 19s 16' 58''

"FERDYNAND" - Ferdynand Weiss - lekarz- leczył bezpłatnie mieszkańców Ozorkowa chorych na cholerę

22

Dąb szypułkowy o obw. pnia 342 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/6

5

N: 51s 57' 57'' E: 19s 16' 58''

"ADOLF"- Adolf Legis - lekarz - leczył bezpłatnie mieszkańców Ozorkowa chorych na cholerę

23

Dąb szypułkowy o obw. pnia 266 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/6

5

N: 51s 57' 58'' E: 19s 16' 56''

"WAWRZYNIEC" - Andrzej Wawrzyniec Jeziorski-Stefański

24

Dąb szypułkowy o obw. pnia 251 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/6

5

N: 51s 57' 59'' E: 19s 16' 56''

"TADEUSZ" - Tadeusz Skarżyński - Burmistrz Ozorkowa do 1923 r.

25

Dąb szypułkowy o obw. pnia 371 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 45'' E: 19s 17' 15''

"FRYDERYK" - Fryderyk Schlösser jeden z braci, dzięki którym Ozorków wszedł do czołówki miast włókienniczych, założyciel nowoczesnej fabryki bawełny

26

Dąb szypułkowy o obw. pnia 335 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"BARTŁOMIEJ" - Bartłomiej Nickel - członek Rady municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)

27

Dąb szypułkowy o obw. pnia 353 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 13''

"SAMUEL" - Samuel Otto i Samuel Wegner - członek Rady Municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)

28

Jesion wyniosły o obw. pnia 313 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 13''

"PRAWDZIC" - herb rodu Szczawińskich- kolejnych właścicieli wioski Ozorków położonej wśród trudno dostępnych bagien i lasów

29

Jesion wyniosły o obw. pnia 397 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 45'' E: 19s 17' 15''

"ŚLEPOWRON" - herb rodu Starzyńskich- kolejnych włascicieli wioski, osady rzemieślniczej i prywatnego miasta Ozorków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »