| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/182/12 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 13 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "h" ,art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 67; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/186/04 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 215, poz.1932, zmiany: z 2006 r. Nr 257, poz. 1986, z 2011 r. Nr 353, poz. 3555).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/182/12
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 13 lutego 2012 r.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn.zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z późn.zm.);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.);

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.);

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn.zm.);

12) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Wieluń, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba główna Ośrodka mieści się w Wieluniu przy ul. Okólnej 7.

3. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren miasta i gminy Wieluń.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

3) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;

4) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

§ 4. Ośrodek realizuje:

1) zadania w zakresie pomocy społecznej - własne będące zadaniami gminy i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;

2) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;

3) inne zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

4) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w szczególności w zakresie wspierania rodziny, łagodzenia skutków bezrobocia, integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

§ 5. Zadania Ośrodka z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

4) przyznawanie i realizacja przewidzianych ustawami świadczeń;

5) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i związywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

6) inspirowanie działań profilaktycznych służb socjalnych na terenie miasta i gminy;

7) tworzenie i rozwój gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności:

a) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego;

8) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

9) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 6. Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Ośrodek jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych.

2. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wykonuje kierownik Ośrodka, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wielunia.

4. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie upoważnienia udzielanego przez Burmistrza Wielunia.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, może być również udzielone przez Burmistrza Wielunia innej osobie, na wniosek kierownika Ośrodka.

6. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Wielunia.

7. Kierownik kieruje pracami Ośrodka przy pomocy:

1) zastępcy kierownika;

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych.

8. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

9. Zakresy czynności dla pracowników ustala kierownik Ośrodka.

10. Kierownik i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 8. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń z zakresu pomocy społecznej;

2) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników;

3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez ośrodek;

4) przedstawianie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie zadań pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz składanie Radzie Miejskiej w Wieluniu corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i innych realizowanych zadań;

5) wykonywanie innych zadań pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza Wielunia.

§ 9. 1. Zastępcę kierownika zatrudnia i zwalnia kierownik Ośrodka.

2. Z-ca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu pełni obowiązki kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności podczas choroby, urlopu i zdarzeń losowych - wynikające z zakresu czynności.

§ 10. 1. W skład Ośrodka w chodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług;

2) Dział Ekonomiczny;

3) stanowisko ds. kadrowo-organizacyjnych i sekretariatu;

4) stanowisko radcy prawnego;

5) Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych;

6) Dom Pracy Socjalnej;

7) Warsztat Terapii Zajęciowej.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zawierający szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania, ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Wielunia.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) jako jednostka budżetowa.

2. Środki finansowe na realizację zadań i prowadzenie Ośrodka zapewniają:

1) Wojewoda Łódzki na realizację zadań zleconych;

2) Rada Miejska w Wieluniu na realizację zadań własnych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wszelkie zmiany Statutu uchwalane są przez Radę Miejską w Wieluniu.

2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »