| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust 1, art. 42 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092; Nr 291 poz. 1707; Nr 240 poz. 1429) art.10 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/337/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 29.01.2005 r. Nr 25, poz.268) zmienionym Uchwałą Nr XXXII/339/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Wojeództwa Łódzkeigo z 28 kwietnia 2009 r. Nr 107, poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt. 4 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:

" 4a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), " ;

2) w § 8. ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:"7) wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie jako podmiot właściwy do organizacji pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

3) w §12 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

" 6) asystent rodziny. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XV/155/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Henryk Michałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »