| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

z dnia 31 marca 2011r.

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2010 rok

Dochody i Wydatki Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok uchwalone zostały Uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 26 stycznia . W ciągu roku w budżecie wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków i tak na dzień 31.12.2010r budżet związku przedstawia się następująco:
1. DOCHODY

Dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok zaplanowane zostały na kwotę 890 904 zł a wykonane zostały w kwocie 171 740,22 zł, co stanowi 19,28%.
Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 239 191,00 zł, a wykonane zostały w 71,80%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 651 713,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 80 250,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 50 979,75 zł, co stanowi 63,53%.
Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:
- czynsze za lokale użytkowe - plan 74 250 zł, wykonanie 49 490,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów - plan 6 000,00 zł wykonanie 1 488,94 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 156 941,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 120 716,63 zł, co stanowi 76,92%
Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:
- dochody z dywidend - plan 65 000,00 zł, wykonanie 39 156,88 zł,
-wpływy ze składek członkowskich gmin - plan 91 941,00 zł wykonanie 81 559,75.
Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 651 713,00 zł związane ze sprzedażą spółki LUMEN nie zostały zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 43,84 zł, co stanowi 2,19%.
Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:
- pozostałe odsetki - plan 2 000,00 zł wykonanie 43,84 zł.

Wykazane przez ZGZW na dzień 31.12.2010r. należności będące zaległościami w kwocie 17 386,49 to niezapłacone czynsze za lokale użytkowe, niezapłacone w całości składki członkowskie gmin oraz niezapłacone przez najemców budynku refaktury za wodę i wywóz nieczystości.
Szczegółowe informacje dotyczące dochodów Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na koniec 2010 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 rok zaplanowane zostały na kwotę 828 084,00 zł a wykonane w kwocie 79 609,01 zł, co stanowi 9,61%.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 71 049,00 zł a wykonano je w kwocie 42 771,33 zł, co stanowi 60,20%
Zaplanowany w dziale 750 wydatek majątkowy na kwotę 705 431,00 zł nie został wykonany.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 234,24 zł i wykonane w 100%. , z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 234,24 zł, wykonanie 234,24 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 70 814,76 i wykonane w kwocie 42 537,09 zł, co stanowi 60,07%, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 22 959,00 zł, wykonanie 21.239,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań - plan 43 855,76 zł, wykonanie 17.502,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 795,00 zł.

Wydatek majątkowy w rozdziale 75095 został zaplanowany na kwotę 705 431,00 zł. Nie został on wykonany. Wydatek dotyczył inwestycji pn" Modernizacja i termomodernizacja budynku znajdującego się w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 23.

W dziale750 rozdziale 75095 na dzień 31.12.2010 roku została wykazana kwota zobowiązań wymagalnych 1 905,20 zł. Powyższa kwota dotyczy niezapłaconego podatku od nieruchomości i naliczonych od tego odsetek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 406,00 zł a wykonane zostały w kwocie 34 713,62 zł, co stanowi 88,09%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 39 406,00 zł a wykonane zostały w kwocie 34 713,62 zł, z tego:
-wydatki na obsługę długu - plan 39 406,00 zł, wykonanie 34 713,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 8 198,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 8 198,00 zł a nie zostały wykonane.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań - plan 8 198,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4 000,00 zł, a wykonane w kwocie 2 124,06 zł, co stanowi 53,10%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł a wykonane w kwocie 2 124,06 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań - plan 6 000,00 zł, wykonanie 1.298,99 zł.

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej spłacił przypadające do spłaty za 2010 raty kredytu w wysokości 62 820,00 zł.

Na dzień 31.12.2010r. Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej posiada 504.465,20 zł zobowiązań, z czego:
-502 560,00 zł to kredyt, który ZGZW zaciągnął w 2008 roku na zakup akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.,
- 1 905,20 zł to kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości za IV kwartał 2010r. i naliczone od tego odsetki.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na dzień 31.12.2010 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras


Załącznik Nr 1 do Informacji
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 31 marca 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2010 rok

Dochody budżetowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej wykonanie 2010 rok

Dział

§

Nazwa

Plan ogółem

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

5

6

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

80 250,00

50 979,75

63,53%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

74 250,00

49 490,81

66,65%

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 000,00

1 488,94

24,82%

750

Administracja publiczna

156 941,00

120 716,63

76,92%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0740

Wpływy z dywidend

65 000,00

39 156,88

60,24%

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

91 941,00

81 559,75

88,71%

758

Różne rozliczenia

2 000,00

43,84

2,19%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

43,84

2,19%

Dochody bieżące razem

239 191,00

171 740,22

71,80%

majątkowe

750

Administracja publiczna

651 713,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych

651 713,00

0,00

0,00

Dochody majątkowe razem

651 713,00

0,00

0,00

OGÓŁEM DOCHODY

890 904,00

171 740,22

19,28%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Informacji
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 31 marca 2011 r.

Załącznik nr 2

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

750

Administracja publiczna

776 480,00

71 049,00

67 049,00

22 959,00

44 090,00

0

4 000,00

0

0

0

705 431,00

705 431,00

0

0

Wykonanie

42 771,33

42 771,33

38 976,33

21 239,16

17 737,17

0

3 795,00

0

0

0

0

0

0

0

% wykonania

5,51%

60,20%

58,13%

92,51%

40,32%

0

94,88%

0

0

0

0

0

0

0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

234,24

234,24

234,24

0

234,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wykonanie

234,24

234,24

234,24

0

234,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% wykonania

100%

100%

100%

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

776 245,76

70 814,76

68 814,76

22 959,00

43 855,76

0

4 000,00

0

0

0

705 431,00

705 431,00

0

0

Wykonanie

42 537,09

42 537,09

38 742,09

21 239,16

17 502,93

0

3 795,00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

% wykonania

5,51%

60,07%

56,30%

92,51%

39,91%

0

94,88%

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

757

Obsługa długu publicznego

39 406,00

39 406,00

0

0

0

0

0

0

0

39 406,00

0

0

0

0

Wykonanie

34 713,62

34713,62

0

0

0

0

0

0

0

34 713,62

0

0

0

0

% wykonania

88,09%

88,09%

0

0

0

0

0

0

0

88,09%

0

0

0

0

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

39 406,00

39 406,00

0

0

0

0

0

0

0

39 406,00

0

0

0

0

Wykonanie

34 713,62

34 713,62

0

0

0

0

0

0

0

34 713,62

0

0

0

0

% wykonania

88,09%

88,09%

0

0

0

0

0

0

0

88,09%

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

8 198,00

8 198,00

8 198,00

0

8 198,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wykonanie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% wykonania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8 198,00

8 198,00

8 198,00

0

8 198,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wykonanie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% wykonania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0

4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wykonanie

2 124,06

2 124,06

2 124,06

0

2 124,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% wykonania

53,10%

53,10%

53,10%

0

53,10%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90002

Gospodarka odpadami

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0

4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wykonanie

2 124,06

2 124,06

2 124,06

0

2 124,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% wykonania

53,10%

53,10%

53,10%

0

53,10%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

828084

122 653,00

79 247,00

22 959,00

56 288,00

0

4 000,00

0

0

39 406,00

705 431,00

705 431,00

0

0

Wykonanie

79 609,01

79 609,01

41 100,39

21 239,16

19 861,23

0

3 795,00

0

0

34 713,62

0

0

0

0

% wykonania

9,61%

64,91%

51,86%

92,51%

35,29%

0

94,88%

0

0

88,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »