| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/634/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1373), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający im cierpienia;

3) dysponować środkiem transportu, przystosowanym do przewozu wyłapywanych zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska, jeżeli takie miejsce jest przewidziane do prowadzenia ww. działalności;

5) posiadać zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;

6) zapewnić wyłapanym zwierzętom pomoc weterynaryjną w razie potrzeby;

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność wymieniona w pkt 1;

3) zapewnić całodobową opiekę nad zwierzętami;

4) posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania;

5) posiadać urządzenia do elektronicznego znakowania i prowadzenia elektronicznej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, w sposób umożliwiający ich identyfikację;

6) zapewnić prowadzenie, ogólnodostępnej przez internet, na bieżąco aktualizowanej bazy danych o zwierzętach przebywających w schronisku;

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1;

3) posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności;

4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1;

3) posiadać i utrzymywać we właściwym stanie technicznym ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do grzebowiska osobom postronnym i zwierzętom z zewnątrz;

4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »