| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/374/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie: połączenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce i Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r.: Nr 142, poz. 1590; z 2002 r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206; z 2006r.: Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007r.: Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458;z 2009r.:Nr 157, poz. 1241; z 2010r.: Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281,Nr.149, poz. 887) art. 62 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 58 i 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781;z 2005r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94poz. 788, Nr 122,poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370; z 2009r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 i z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887) art.12 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578,Nr 257, poz. 1726; z 2011r.
Nr 201,poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr291, poz. 1707)
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. dokonuje się połączenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce i Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce.

§ 2. Siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce jest Rafałówka.

§ 3. Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce działa w formie jednostki budżetowej.

§ 4. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XXI/374/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 14 lutego 2012 r.

Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce

Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce został opracowany w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- Rozporządzenia MENiS z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji i kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo - wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 51, poz. 446),
- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z póź. zm.),
-Rozporządzenia MENiS z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
- Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.( Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 )

Rozdział 1.

NAZWA ZESPOŁU I INNE INFORMACJE O ZESPOLE

§ 1. 1. Nazwa Zespołu Szkół: "Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce."

2. W nazwie Zespołu umieszczonego na tablicy urzędowej, na pieczęciach oraz drukach, formularzach i fakturach wystawionych przez instytucje i kontrahentów, pomija się określenie "specjalne" i jej nazwa brzmi: "Zespół Szkół w Rafałówce".

3. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce;

2) Gimnazjum Specjalne w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce.

4. Siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych jest Rafałówka.

5. Dla wszystkich szkół Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjno - finansową i kadrową.

6. Zespół Szkół wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

7. W zakresie ewakuacji osób mienia Zespół Szkół podlega planom ewakuacyjnym sporządzonym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno - Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce 98 - 290 Warta, na terenie którego znajduje się Zespół Szkół.

8. Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli, wychowawców zajęć pozalekcyjnych posiadających również kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej oraz pracowników administracyjnych.

Rozdział 2.

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 2. 1. Organami Zespołu Szkół w Rafałówce są :

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół.

2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez Zarząd Województwa Łódzkiego nauczyciel Zespołu Szkół.

3. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 3. 1. Dyrektor Zespołu Szkół :

1) Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wydatkowanie;

6) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;

7) Jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników szkoły niebędących nauczycielami;

8) Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

9) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;

10) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 4. 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2) Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół tworzą nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego;

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół;

4) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

5) Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół są zobowiązani do nieujawniania spraw, które naruszałyby dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli, wychowawców zajęć pozalekcyjnych i innych pracowników szkoły;

6) Zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół mogą być zwoływane przez:

a) dyrektora Zespołu Szkół,

b) organ prowadzący,

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

d) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół;

7) Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu;

8) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół należy:

a) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz programów wychowawczych i profilaktyki szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) wybieranie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Zespołu Szkół,

e) zatwierdzanie statutu oraz jego zmian,

f) opiniowanie planu organizacji Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

g) opiniowanie projektu planu finansowego,

h) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom i wychowawcom zajęć pozalekcyjnych odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

i) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli oraz wychowawców zajęć pozalekcyjnych,

j) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w Zespole Szkół.

Rozdział 3.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 5. 1. Zespół Szkół prowadzi bibliotekę służącą realizacji zadań edukacyjnych i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, wychowawców zajęć pozalekcyjnych i innych pracowników szkoły.

2. Biblioteka jest czynna według ustalonego planu pracy przez dyrektora Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu.

3. Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy:

1) prowadzenie lekcji bibliotecznych na każdym etapie edukacyjnym;

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;

3) wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

5) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

6) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

7) uzupełnianie księgozbioru w miarę posiadanych środków;

8) przygotowanie analizy czytelnictwa 2 razy w roku na posiedzenie Rady Pedagogicznej;

9) wypożyczanie zbiorów;

10) okresowa inwentaryzacja książek;

11) prowadzenie dokumentacji biblioteki;

12) prowadzenie księgi inwentarzowej bibliotecznej.

Rozdział 4.

ORGANIZACJA NAUCZANIA

§ 6. 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dodatkowych dni wolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, który opracowuje dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do 30 kwietnia każdego roku.

3. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Zespołu Szkół ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozdział 5.

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 7. 1. Zespół Szkół zatrudnia:

1) nauczycieli;

2) wychowawców zajęć pozalekcyjnych;

3) pracowników administracyjnych.

2. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4. Zadania nauczycieli związane są w szczególności z :

1) prawidłową realizacją procesu dydaktycznego;

2) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

3) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej;

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5) systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem;

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

7) prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej;

8) współpracą z rodzicami ucznia, informując ich o postępach w nauce i zachowaniu dziecka.

5. Zadania wychowawcy zajęć pozalekcyjnych:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z wychowanków;

2) współpraca z innymi nauczycielami, służbą zdrowia i rodzicami;

3) dostosowywanie form pracy do wieku, potrzeb i warunków środowiskowych ucznia;

4) współpraca z psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia;

5) prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej, uwzględniając program profilaktyki;

6) branie odpowiedzialności za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć;

7) kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych;

8) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

9) kształtowanie nawyku poszanowania mienia;

10) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania zasad;

11) prawidłowe i staranne prowadzenie dokumentacji z przebiegu zajęć pozalekcyjnych.

6. Do zadań głównego księgowego należy odpowiadanie za prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową Zespołu. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień regulują odrębne przepisy.

7. Pracownicy administracji odpowiedzialni są za zapewnienie sprawnego działania Zespołu Szkół.

8. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień tych pracowników ustala dyrektor Zespołu Szkół.

Rozdział 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 8. 1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:

1) równego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

2) uczestniczenia w prawidłowym pod względem merytorycznym i metodycznym procesie kształcenia oraz zgodnym z zasadami pedagogiki i higieny pracy umysłowej;

3) poszanowania godności i zachowania dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych;

4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań oraz wyznawanej religii;

6) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej;

7) rozwijania zainteresowań i zdolności;

8) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;

9) pomocy w przypadku trudności w nauce;

10) samokształcenia;

11) pełnego korzystania z praw wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

12) korzystania z pomocy dydaktycznych, księgozbioru, czasopism;

13) w przypadku naruszenia praw ucznia ma prawo do złożenia skargi do dyrektora Zespołu Szkół.

2. Obowiązkiem ucznia jest w szczególności:

1) uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych;

2) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Zespołu i godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;

3) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek;

5) przestrzegać zapisów statutu Zespołu Szkół.

3. Za wzorową postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę udzieloną przez wychowawcę, dyrektora Zespołu Szkół;

2) list pochwalny do rodziców i szkoły macierzystej;

3) nagrodę rzeczową;

4. Za nieprzestrzeganie dyscypliny, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy;

2) naganą dyrektora Zespołu Szkół;

3) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu;

4) pisemnym powiadomieniem szkoły macierzystej.

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

4. Zmiany w statucie dokonywane będą na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.

5. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu Szkół tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »