| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 Nr 207, poz. 1230) Rada Gminy Ksawerów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 22 lutego 2012 r.

S T A T U T GMINNEGO DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, zwany dalej ,,Domem Kultury", jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Ksawerów - zwana dalej Gminą.

§ 3. Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę.

§ 4. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność w formie domu kultury i biblioteki.

§ 5. 1. Siedzibą Domu Kultury jest budynek przy ul. Jana Pawła II nr 1, 95-054 Ksawerów.

2. Terenem działania Domu Kultury jest Gmina.

3. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu z adresem oraz numerem telefonu, numerem NIP i numerem REGON.

Rozdział II.
CELE I PRZEDMIOT

§ 6. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie:

1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury;

2) zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działania Domu Kultury należy:

1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

b) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;

c) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;

d) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury;

e) udzielanie pomocy inicjatywom społeczno-kulturalnym;

f) wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy;

g) tworzenie warunków do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

h) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych, rozrywkowych; okolicznościowych, plenerowych, konkursów i przeglądów mających na celu promocje Gminy;

i) organizowanie kursów, spotkań, szkoleń i warsztatów z rożnych dziedzin kultury i sztuki;

j) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

k) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego.

2) w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa:

a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;

b) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu;

c) prowadzenie działalności informacyjnej - bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa;

d) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi.

§ 8. Dom Kultury swoje zadania realizuje:

1) w oparciu o samodzielnie opracowywany roczny program działalności;

2) roczny harmonogram działania zatwierdzony przez Radę Gminy Ksawerów oraz Wójta Gminy Ksawerów.

§ 9. Dom Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów, szkołami oraz pozostałymi podmiotami, placówkami i jednostkami działającymi na terenie Gminy.

Rozdział III.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Wójt Gminy Ksawerów.

2. Domem Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ksawerów w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury informując pisemnie o powyższym Wójta Gminy Ksawerów.

5. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Domu Kultury.

§ 11. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Domu Kultury;

2) reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem Domu Kultury;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

6) ustalanie rocznego programu działalności oraz rocznego planu finansowego;

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

§ 12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Ksawerów.

§ 14. 1. W Domu Kultury może działać Rada Programowa Domu Kultury, zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym Domu Kultury.

3. Rada składa się z 3 do 5 członków, powołanych przez Radę Gminy Ksawerów na 1-roczną kadencję, spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Domu Kultury, w szczególności twórców, artystów oraz inne osoby zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Rada opiniuje roczny program działalności Domu Kultury i roczny harmonogram działania Domu Kultury oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Domu Kultury.

7. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w zakresie funkcjonowania Domu Kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

8. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdanie, o którym mowa w § 19 oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.

9. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Dom Kultury jest instytucją prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w sposób celowy i oszczędny, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

3. Źródłem finansowania Domu Kultury jest corocznie otrzymywana dotacja z budżetu Gminy na działalność, w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagradzania pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

4. Dom Kultury może ponadto uzyskiwać środki z:

a) dotacji z budżetu państwa;

b) spadków, zapisów, darowizn od osób fizycznych i prawnych;

c) najmu pomieszczenia znajdującego się na parterze oznaczonego w projekcie budowlanym jako 1/15 oraz pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym jako -1/01, mieszczących się w budynku o którym mowa w § 5 ust.1.

§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora po uprzedniej akceptacji Wójta Gminy Ksawerów sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustalonej przez Organizatora.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 17. Dom Kultury wykonuje także zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 18. Działalność Domu Kultury jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Ksawerów

§ 19. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca, przedkłada Radzie Gminy Ksawerów sprawozdanie z działalności Domu Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informację o wykonaniu zadań, o których mowa w § 7, w szczególności o zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 20. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 22. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy Ksawerów, w trybie właściwym dla jego nadania

§ 23. Projekt zmiany statutu może zgłosić także Dyrektor Domu Kultury.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »