| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/199/12 Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniach, o których mowa w art. 193 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o odstąpienie od odpłatności, umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, stosuje się poniższe zasady ogólne:

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia osób zobowiązanych do odpłatności wraz z rodzicami, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej a odpłatność dotyczy ich pobytu;

3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień;

4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób będących na ich całkowitym bądź częściowym utrzymaniu.

2. Powyższe zasady stosowane są wraz z oceną sytuacji, o których mowa w § 4, § 5, § 6 i § 7 niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dochodzie osoby zobowiązanej - rozumie się przez to sumę miesięcznych przychodów osoby zobowiązanej oraz osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

2) zasobach, uprawnieniach i możliwościach - rozumie się przez to zasoby, uprawnienia i możliwości w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Podstawą wydania decyzji jest, zgromadzony w wyniku postępowania w sprawie, materiał dowodowy wykazujący na sytuację rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby zobowiązanej.

3. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności dowodem mogą być dokumenty oraz wywiad środowiskowy sporządzony przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Organ wydający decyzję może w niej zastrzec, iż w wypadu zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania decyzji, w szczególności zmiany dochodu osoby zobowiązanej lub dochodu na osobę w rodzinie osób zobowiązanych, decyzja może ulec zmianie.

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej;

2) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 200% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat;

4) rodzic dziecka jest nieletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletności;

5) rodzic dziecka przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

6) w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn uzasadniających odstąpienie.

§ 5. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w sytuacji, gdy dochód osób zobowiązanych lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz gdy występuje przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką;

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej;

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

3. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia.

§ 7. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej, występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 8. Tracą moc: Uchwała Nr XXVIII/250/04 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz Uchwała Nr XXVIII/249/04 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 września 2004 r. w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców dziecka oraz osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego


Józef Dziemdziela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »