| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/188/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Aleksandrów

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 657 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz.1281) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala:

Statut sołectwa Aleksandrów

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Aleksandrów stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi Aleksandrów brzmi: SOŁECTWO ALEKSANDRÓW .

§ 2. 1. Sołectwo Aleksandrów jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Kamieńsk;

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Aleksandrów działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm);

2) Statutu Gminy Kamieńsk;

3) niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś: Aleksandrów.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys.

§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

§ 6. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy w szczególności :

1) rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;

5) wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla mieszkańców sołectwa, a w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa;

6) określenie przeznaczenia środków finansowych sołectwa.

2. Rozstrzygnięcia zebrania wiejskiego dokonywane są w formie uchwał ,opinii lub wniosków.

§ 7. Dla realizacji zadań Samorządu Sołectwa mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.

§ 8. Do obowiązków i uprawnień sołtysa należy w szczególności :

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej oraz przewodniczenie im;

3) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa;

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

5) składanie informacji ze swojej działalności na zebraniach wiejskich;

6) przekazywanie uchwał, wniosków, opinii i protokołów z zebrania wiejskiego najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania burmistrzowi, o ile dotyczą one zagadnień należących do zakresu działania organów gminy;

7) wykonywanie uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza dotyczących sołectwa;

8) przekazywanie mieszkańcom sołectwa obwieszczeń i innych informacji organów gminy;

9) wykonywanie innych zadań publicznych należących do sołectwa określonych w przepisach prawa.

§ 9. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach rady miejskiej.

2. Podczas sesji rady miejskiej sołtys może zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących reprezentowanego sołectwa.

§ 10. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką .

2. Rada sołecka liczy trzy osoby.

3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Rada sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy i wspomaga działalność sołtysa .

5. Na posiedzenia rady sołeckiej sołtys, o ile uzna za celowe może zaprosić inne osoby.

6. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz tryb podejmowania uchwał

§ 11. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali, pełnoletni mieszkańcy sołectwa ujęci w stałym rejestrze wyborców w Gminie.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim ustala się na podstawie prowadzonego przez Gminę rejestru wyborców i ewidencji ludności.

3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu zebrania. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu z zebrania.

§ 12. Zebranie wiejskie, za wyjątkiem §13.3zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;

3) na pisemny wniosek Organu Gminy;

4) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców winno się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

2. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek Organów Gminy winno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku. Organ Gminy wnioskujący zwołanie zebrana wiejskiego zobowiązany jest podać we wniosku temat będący przedmiotem obrad zebrania wiejskiego, który może być uzupełniony najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz w przypadku, gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organów gminy - zwołuje Burmistrz.

4. Termin i miejsce obrad zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie nie później niż co najmniej na 3dni przed zebraniem.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys. Zebranie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.

2. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady, sołeckiej prowadzi Burmistrz lub inna upoważniona przez niego osoba.

3. Przebieg zebrania wiejskiego jest protokołowany. Protokół z zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

5. Uchwały zebrana wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania.

6. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden sołtys zachowuje w dokumentacji sołectwa, a drugi egzemplarz przekazuje burmistrzowi w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania wiejskiego.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie może się odbyć jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. W przypadku braku wymaganego quorum zebranie może odbyć się w drugim terminie - w tym samym dniu i miejscu po upływie 15 minut od pierwszego wyznaczonego terminu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 16. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i obejmuje okres odpowiadający kadencji Rady Miejskiej.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej upływa jednocześnie z kadencją rady miejskiej, jednak organy o których mowa pełnią nadal swoje obowiązki do czasu objęcia ich przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką.

3. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się zgodnie z przepisami niniejszego Statutu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej.

4. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członków rady sołeckiej przed upływem kadencji wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów.

§ 17. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza burmistrz nie później niż 30 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia ustalając kalendarz wyborczy.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, zwołuje burmistrz określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

2. Burmistrz może upoważnić pracownika Urzędu Miejskiego do przewodniczenia takiemu zebraniu .

3. Zawiadomienie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości publicznej mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu i może to nastąpić w tym samym dniu i miejscu po upływie 15 min od pierwszego wyznaczonego terminu.

§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przygotowanie kart do głosowania;

2) udzielenie informacji o sposobie głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu;

5) ogłoszenie wyników głosowania;

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się pieczątkę Urzędu Miejskiego w Kamieńsku.

5. Kart do głosowania nie może być więcej niż liczba osób uprawnionych biorąca udział w zebraniu.

6. Karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głosowaniem odnotowując ten fakt na liście obecności uprawnionych mieszkańców sołectwa na zebraniu.

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

§ 22. Nazwiska kandydatów przyjmuje przewodniczący zebrania. Przed umieszczeniem zgłoszonego nazwiska kandydata na karcie do głosowania, kandydat mus wyrazić ustną zgodę na kandydowanie

§ 23. Wyboru sołtysa i wybory członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

§ 24. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

§ 25. Po dokonaniu wyboru sołtysa i rady sołeckiej- sołtys wskazuje członka rady sołeckiej, który będzie go zastępował w przypadku niemożności wykonywania obowiązków z powodu choroby lub innych przyczyn.

Rozdział 5.
Zasady i tryb odwołania sołtysa i rady sołeckiej

§ 26. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli :

1) utracili zaufanie mieszkańców sołectwa;

2) nie wykonują swoich obowiązków;

3) naruszają postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego;

4) popełnili czyn dyskwalifikujący ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno nastąpić po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu wypowiedzenia się co do przyczyn odwołana .

3. Odwołanie sołtysa przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej

4. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Burmistrz Kamieńska zarządza ponowne wybory w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od odwołania sołtysa.

5. Odwołanie sołtysa, członka rady sołeckiej lub całej rady następuje w trybie przepisów o ich powołaniu z następującymi zmianami:

1) Zebranie wiejskie w celu odwołania sołtysa z przyczyn określonych w ust.1 pkt.1 zwołuje Burmistrz na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;

2) Zebranie wiejskie mające na celu zmianę składu osobowego Rady Sołeckiej /odwołanie i powołanie/ zwołuje sołtys.

6. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej lub Burmistrza.

7. O odwołanie mogą występować :

1) Rada Miejska lub Burmistrz;

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 1/5 podpisów uprawnionych mieszkańców.

8. Wniosek o odwołanie winien zawierać uzasadnienie dotyczące przyczyn odwołania.

§ 27. 1. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

2) utraty prawa wybieralności;

3) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w drodze uchwały podjętej w ciągu miesiąca od zaistnienia przyczyny o której mowa w ust. 1.

3. Niepodjęcie, bez względu na przyczyny ,uchwały o której mowa w ust. 2 w określonym terminie jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej z upływem ostatniego dnia miesiąca w którym powinna być podjęta uchwała.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 28. 1. Dochodami sołectwa są :

1) przychody własne sołectwa pochodzące z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów w ramach obowiązujących przepisów;

2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;

3) darowizny;

4) środki wyodrębnione w budżecie gminy stanowiące fundusz sołecki;

5) dochody pochodzące z zarządu mieniem gminnym;

2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys;

3. Sołtys przedstawia corocznie sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego na Zebraniu Wiejskim.

§ 29. Środki finansowe wymienione w § 28.1 przeznacza się na realizację zadań służących poprawie życia mieszkańców sołectwa , a w szczególności na :

1) utrzymanie w należytym stanie mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectwa;

2) wspomaganie utrzymania przedszkoli i szkół;

3) zaspakajanie, społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców sołectwa.

§ 30. 1. Zebranie wiejskie określa przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim.

2. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Burmistrz.

§ 31. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy uchwalonego przez Radę Miejską.

Rozdział 7.
Mienie sołectwa

§ 32. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Miejska może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego określając sposób korzystania z nich.

§ 33. 1. Zakres korzystania z mienia gminnego w ramach zwykłego zarządu obejmuje.

1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymaniu przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;

3) osiąganiu z mienia korzyści /np. pobieranie dochodów;

2. W imieniu sołectwa zwykły zarząd mieniem sprawuje Sołtys.

Rozdział 8.
Kontrola i nadzór

§ 34. 1. Nadzór na działalnością sołectwa obejmuje zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność.

2. Organem nadzoru jest Burmistrz, a organem kontrolującym jest Rada Miejska w Kamieńsku.

3. Rada Miejska kontroluje działalność sołectwa poprzez Komisję Rewizyjną, która informuje Radę o wynikach kontroli.

§ 35. Organ nadzoru i organ kontrolujący mają prawo żądania niezbędnych informacji, okazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 36. 1. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W przypadkach spornych lub wątpliwych interpretacji przepisów niniejszego statutu w sposób wiążący dokonuje Burmistrz.

§ 37. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »