| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) art.17 ust.1 pkt.11, art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842, Nr 217, poz.1427; z 2011r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.622, Nr 149, poz.887) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki w miejscu zamieszkania osoby korzystającej. Powyższe usługi organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogę być realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością.

2. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie na zasadach określonych w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się nieodpłatnie wnioskodawcom, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. Opłata za usługi opiekuńcze określone w niniejszej uchwale wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług bezpośrednio na konto bankowe Miejsko-Gminnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku lub za pośrednictwem opiekunki, w rozliczeniach miesięcznych nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa- według ilości godzin faktycznie wykonanych przez opiekunki.

§ 4. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą całkowicie zwolnione od ponoszenia kosztów w przypadku:

1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej;

2) konieczności sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym, w tym co najmniej nad jedną obłożnie chorą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/212/04 Rady Gminy i Miasta w Szadku z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska


Załącznik do Uchwały Nr XVI/107/2012
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 16 lutego 2012 r.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Osiągany dochód
w % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej


Wysokość odpłatności liczona od jednej godziny pełnego kosztu usług w %

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100 %

bezpłatnie

bezpłatnie

101 % - 150 %

5 %

10 %

151 % - 180 %

10 %

15 %

181 % - 210 %

15 %

20 %

211 % - 240 %

20 %

25 %

241 % - 270 %

25 %

30 %

271 % - 300 %

30 %

35 %

301 % - 330 %

35 %

40 %

331 % - 360 %

40 %

55 %

361 % - 390 %

45 %

65 %

391 % - 420 %

55 %

75 %

421 % - 450 %

65 %

85 %

451 % - 480 %

75 %

90 %

powyżej 480 %

100 %

100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »